- Advertisement -
- Advertisement -

Den alternativa pensionsförsäkringen

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den alternativa pensionsförsäkringen Den viktigaste sparformen med störst inverkan för samhället på sikt är pensionssparandet. I Sverige har pensionssparandet under de senaste decennierna gått igenom en rad förändringar som drivits på av marknadsfaktorer, lagändringar och internationella regelverk som påverkar hur en individ kan placera sitt pensionskapital eller hur ett livbolag kan placera år individen. I dagens situation så finns det få argument att placera sina pengar i det som betecknas som traditionellt pensionssparande och som erbjuds av livbolagen. Denna placeringsform står inför otaliga utmaningar från olika håll som påverkar dess flexibilitet att på sikt kunna erbjuda ett dynamiskt och effektivt pensionssparande för ”nya” pengar. Det alternativet som då blir det mest attraktiva är fondförsäkringen som i mångt och mycket slipper regelverken som styr livbolagen och samtidigt kan utnyttjas flexiblare av placerarna. Kopplar man sedan till portföljtjänster och portföljförslag så kan fondförsäkringsbolagen erbjuda ett dynamiskt alternativ till livbolagens portföljer. Vissa kan då hävda att det finns garantier inbakade i en traditionell försäkring vilket också har varit ett säljargument inom mäklarkåren den senaste tiden då tillgångspriser fluktuerat, alla vet at dessa garantier egentligen inte betyder någonting om inte portföljen utvecklar sig positivt. Vad livbolagen har kunnat dra nytta av givet sin form till skillnad från fondförsäkringsbolagen är möjligheterna att placera i fler tillgångsklasser än vad som funnits tillgängligt inom fondförsäkringsbolagen.

Bland annat har alternativa investeringar varit ett sådant områden som på grund av sin beskaffenhet inte kunnat nås genom en fondförsäkring som har krav på struktur och likviditet. I kölvattnet av finanskrisen och efterföljande lag- och regeländringar så har dock livbolagens möjligheter för alternativa investeringar försämrats. Bland annat solvensregler och kapitaltäckningsregler begränsar möjligheterna. Detta borde allt annat lika bidra med att fondförsäkringsbolagen tar på sig rollen att istället erbjuda ett brett utbud av alternativa investeringar såsom hedgefonder av olika strategier och andra absolutavkastande fonder som kan effektivisera en portfölj. Idag finns till exempel en rad olika möjligheter för en placerare att köpa ryska aktier via en fondförsäkring eller afrikanska för den delen, det jag ställer mig frågande till är avsaknaden av att kunna ha en valfrihet kring till exempel trendföljande förvaltning (CTA:s)  eller marknadsneutrala och globala makro strategier vilka visar på låga korrelationssamband och fungerar som riktiga diversifierare. Ett exempel på motsatsen är fondförsäkringsbolaget Movestic som till exempel erbjuder fond med namnet Torrus ML Structured Alpha som uppfyller de sistnämnda kriterierna. En sådan fond satt i rätt kontext fyller en viktig roll i en effektiv portfölj vilket Movestic även där har ett erbjudande via sitt portföljförslag Bevara. Ett problem med esoteriska strategier är att veta hur man skall ”boxa” in dessa varför färdiga portföljer är en god idé. Effektiv kapitalförvaltning handlar om att hantera risker och inte bygga ett torn genom att stapla klossar på varandra fast med olika färg. En robust pensionsportfölj måste innehålla ett fundament som kan stå emot i stressade och oförutsedda situationer. Fondförsäkringsbolagen måste ta på sig detta ansvar om man skall kunna kapitalisera på att livbolagen inte längre kan placera så som de optimalt skulle vilja. Idag finns ett otroligt stort utbud av fonder och förvaltare som exekverar intressanta strategier som lämpar sig för detta ändamål. Några av de bästa hedgefondsförvaltarna finns numera i strukturer som skulle kunna pluggas in i en tjänstepensionsplattform, dessa förvaltare har varit helt omöjliga att tillgå tidigare för en pensionssparare.

Trots det ökade utbudet ser jag fortfarande inte att utbudet ökar inom ramen för pensionsförsäkringar, då mer och mer av pensionskapitalet styrs av allokerare och förvaltade lösningar så borde även dessa kunna dra nytta ett ökat utbud för att bygga effektivare portföljer. Många av fondallokeringstjänsterna finns ofta inte på radarn för de som hedgefonderna har på listan när de marknadsför sina fonder varför ett fondförsäkringsbolag skulle med sin kompetens inom fondutvärdering överbrygga detta. Fondförsäkringsbranschen har en strukturell fördel mot traditionellt pensionssparande och det vore synd att inte kapitalisera fullt ut på de intressanta investeringsmöjligheter inom alternativa produkter som har öppnats upp och styrts av mer eller mindre samma parametrar som medfört problem för livbolagen.  Det skulle vara smakfullt att i ett fondförsäkringsutbud kunna välja mellan tre förvaltare inom segmentet ”Global Macro” och kunna komplettera sin long/short förvaltare inom asiatiska aktier.

 

Bild: (c) aboutpixel.de–jutta-rotter

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Andre
Andre
André Havas har 15 års erfarenhet av rådgivning och investerarrelationer med både privata och institutionella investerare. André har spenderat 6 år i London där han jobbat med alternativa investeringar mot institutionella kunder i norden och övriga Europa. Sedan 2009 ansvarar André för investerarrelationer hos OPM som bedriver förvaltning inom fond av hedgefonder och listed private equity.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -