CTA

CTA-fonder i institutionella portföljer: en studie

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I en artikel publicerad av Alvine Capital i october 2011 av hedge fond analytiker Filip Stenberg ställer man frågan ”om CTA-fonder kan förbättra avkastningen och diversifiera institutionella portföljer?“ Alvine Capital är en oberoende rådgivare inom finansiella investeringar, baserad i London. De rådger institutionella kunder om både alternativa investeringar och traditionella portföljer, över olika tillgångsklasser, marknader och investeringsstrategier.
En av den moderna portföljteorins huvudantaganden är att man uppnår en mer effektiv portfölj genom att diversifiera sig över olika tillgångsklasser med så låg korrelation till varandra som möjligt.

Målsättningen är att uppnå en låg korrelation mellan de olika tillgångsslagens avkastning mönster. Efter 2008 insåg många av investerarna att deras hedgefondportföljer var mer korrelerade och mindre diversifierade än de trott tidigare. Många investerare blev också instängda och fick se stora delar av sina fonders tillgångar flyttade till så kallade side-pockets i spåren av den våg av uttag som kom i september och oktober 2008. Många förvaltare missbedömde likviditeten mixen av deras tillgångar och skulder och investerare blev också sittande med svårvärderade och illikvida tillgångar. CTA-fonder var en av få strategier som levererade positiv avkastning under 2008 och CTA hade således en låg och ibland negativ korrelation till andra tillgångsslag. Detta bidrog till att skapa mycket uppmärksamhet från institutionella investerare som tidigare hade sett på CTA-fonder med viss misstänksamhet.
CTA-marknaden har gått från en obetydligliten marknad med ett marknadvärde runt 1 miljard USD 1985 till cirka 250 miljarder USD idag [Trading against the trend followers, Financial Times, June, 2011]. Idag är CTA-fonder en av de största och snabbast växande hedgefondstrategierna och ingår numera som en del av många stora institutionella portföljerersalternativ investeringar . CTA-förvaltare kan också erbjuda bättre likviditet i sina portföljer än många hedgefond strategiermed dagligt handlade instrument ochprissättning.

Institutioner har historiskt undvikit CTA-fonder då de haft begränsad transparens vad gäller deras systematiska modellerna, vilket fått till följd att det ansetts vara svårt att utvärdera skillnaderna mellan olika förvaltare. Investerare kände sig också mer komfortabla med fundamentala hedgefondstrategier eftersom de var mer lika deras vanliga traditionella så kallade ”long only-investeringar”. Industrin har sett flera stora prominenta institutioner som Texas Teachers Retirement Systems Pension Fund, New Jersey Retirement Public Employees Retirement Systems och Eastman Kodak Co Pension Fund allokera kapital till CTA-fonder under de senaste tre åren [Institutions up allocations to CTAs, The Hedge Fund Journal, October 6th, 2011]. I och med att korrelationerna mellan de olika tillgångsslagen återigen har ökat under de senaste månaderna, tillsammans med volatilitetsnivåerna, har intresset från institutionella investerare för allokering av kapital till CTA-fonder ökat.

Alvines artikel försöker undersöka huruvida det går att hävda att CTA-fonder i institutionella portföljer ökar diversifieringen och förbättrar den riskjusterade avkastningen. Artikeln försöker också förklara skillnaden mellan olika CTA fonder och att investment strategien är långt från homogen och att uttrycket ”en-storlek-passar-alla” inte gäller.
Den fullständiga artikeln kan läsas på Alvine Capitals websida och kan kostnadsfritt laddas ner genom att följa denna länk: klicka här.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.