- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bland SEB:s alternativa investeringsprodukter är ett team om fem personer, lett av Stefan Daberius, fokuserat på räntemarknaden i sin hedgefondstrategi. Teamet förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha och SEB Hedge Fixed Income. Ursprunget till fonderna går tillbaka till 2001 och deras historik visar endast ett negativt år (2009: -1,92%). Sammanlagt har de två fonderna ungefär 8 miljarder SEK under förvaltning, där den största delen, ungefär 6 miljarder SEK, finns i retailfonden Räntehedge Alpha.  Vi hade tillfälle att ställa några frågor till Stefan Daberius (bild) för att tala om fonden han förvaltar och här följer vad han hade att säga:

HedgeFonder.nu: Du förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha (en retailfond) och SEB Hedge Fixed Income (institutionell). Kan du berätta vad skillnaden är mellan de två fonderna, i synnerhet när det kommer till trading och tillgångsallokering?

Stefan Daberius: Hedge Fixed Income är institutionellt inriktad vilket innebär att den handlas månadsvis och har utdelning medan Räntehedge Alpha handlas dagligen utan insättningskrav och är icke utdelande. I dagsläget använder vi samma strategier i båda fonderna och försöker uppnå liknande avkastning efter avgifter. Vissa strategier finns dock bara i ena fonden då fondbestämmelserna skiljer sig lite grann. Även om Alpha är daglig handlad, vilket ställer höga krav på likviditeten i portföljen, så försöker vi även ha liknande krav på likviditeten i HFI.

HedgeFonder.nu: Kan du förklara vad “hedge”-komponenten i SEB:s Räntehedge betyder?

Stefan Daberius: Fonderna är absolutavkastande vilket innebär att målet är att ge positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. För att kunna åstadkomma detta måste ränterisken kunna ”hedgas”, d v s säkras bort, så att fonden kan ge avkastning även om räntorna stiger. Många strategier fokuserar även på så kallad relativ värdeutveckling vilket innebär att man inte är lika beroende av ränteutvecklingen i stort.

HedgeFonder.nu: Vilka instrument använder ni regelbundet för att göra affärer i, vilka marknader är ni mest aktiv på och hur använder ni belåning?

Stefan Daberius: Vi är mest aktiva i Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien. De instrument vi använder är naturligtvis statspapper i dessa länder samt även svenska säkerställda bostadsobligationer. Vi är också mycket aktiva på de stora globala derivatmarknaderna för ränteprodukter i alla typer av räntekontrakt. Vi använder till viss del belåning men i mycket mindre utsträckning än många andra fonder av den här typen då vi inte vill riskera att bli ”inlåsta” i positioner.

HedgeFonder.nu: Hur genereras affärsidéer, hur avgör ni när ni ska gå in och ut ur en marknad och vilken positionsstorlek ni tar i en individuell affär?

Stefan Daberius: För att bedöma marknaden använder vi en mängd interna och externa källor. I grunden ligger en makroekonomisk bedömning och analys av vad vi tror om ränteutvecklingen. Även egna analyssystem och databaser används i den kvantitativa räntehandeln för att generera affärsidéer. Innan vi lägger på positioner försöker vi sedan väga in marknadens förväntan och positionering. Varje förvaltare ansvarar för sin delportfölj i fonden och bestämmer vad och när en position ska tas. Storleken på den positionen bedöms sedan utifrån hur mycket marknadsrisk vi utnyttjar i förhållande till målrisken samt vilken korrelation den nya positionen har jämfört med den totala portföljen.

HedgeFonder.nu: Ni använder också kvantitativa modeller som stöd i era affärsbeslut. Kan du berätta mer hur ni utvecklat dem, för vilket syfte och hur ni använder dem i era portföljer?

Stefan Daberius: Vi började utveckla egna analyssystem och databaser redan från början 2001. Det var ett sätt att oberoende från bankerna analysera marknaden och generera affärsidéer. Modellerna används i den kvantitativa räntehandeln för att till exempel analysera hur ränteinstrument med olika löptider rör sig i jämförelse med varandra under olika marknadsklimat. Vi har också ett egenutvecklat risksystem där vi till exempel kan göra olika scenarioanalyser innan vi gör förändringar i portföljen.

HedgeFonder.nu: Kan du berätta något om er filosofi för kapitalförvaltningen. Kan du också berätta mer om er riskkontroll?

Stefan Daberius: Vi arbetar med en lägre riskprofil jämfört med många hedgefonder och ett viktigt mål är att bevara kapitalet over tiden. Detta görs på flera sätt. Bland annat använder vi ”stop-loss” tekniker både när det gäller enskilda positioner men också när det gäller fonden totalt sett. Vi har normalt sett också en låg kreditrisk i portföljen.

HedgeFonder.nu: Vad ser du som den huvudsakliga fördelen för en investerare som har (del av) sin räntebärande portfölj förvaltad av en fondförvaltare och betala förvaltningsarvode, jämfört med att bara vara lång obligationer.

Stefan Daberius: För de flesta personer är det inte praktiskt eller ekonomiskt möjligt att bygga upp en egen obligationsportfölj. Även för institutionella investerare kan det vara rationellt att använda aktiva fondförvaltare för de internationella investeringarna eller för att uppnå en tillräckligt hög diversifiering i en kreditportfölj. Våra räntehedgefonder kan också vara ett bra komplement till en obligationsportfölj då de är relativt okorrelerade till obligationsindex. Dessutom, när räntorna är så låga som i dagsläget, krävs det en mycket aktiv förvaltning eller en hög kreditexponering för att generera en högre avkastning.

HedgeFonder.nu: Vi publicerade nyligen en artikel baserad på analyser från Standard & Poors, som påvisar en lång kedja av bevis på att mycket få aktiva aktieförvaltare har förmågan att konsekvent slå sina jämförelseindex. Hur ser det ut inom räntemarknaden?

Stefan Daberius: Jag har ingen exakt statistik men min reflektion är att det finns en tendens att ”krama index” hos många fondförvaltare, i alla fall om de bara investerar i sin hemmamarknad. Då gör avgifterna det ofta svårt att slå ett index, speciellt när räntorna är så låga som nu. Däremot har de stora svenska ränte-hedgefonderna varit bra på ett generera en bra och positiv avkastning över tiden.

HedgeFonder.nu: Som en ränteförvaltare inom det placeringsunivers ni är aktiva inom, vad har ni i er verktygslåda för att påverka fondens karakteristika vad gäller volatilitet, Sharpe-kvot, korrelationer…?

Stefan Daberius: Jag vill uppnå en målavkastning på tre procent över riskfri ränta över tiden. För att uppnå den måste vi ta en viss risk och under ett antagande om vilken Sharpe-kvot vi kan uppnå, ger det oss en ”målrisk”. Kort sagt vill vi ta lagom risk, inte för mycket och inte för lite. För att uppnå önskad risk bygger vi en portfölj med ett antal olika investeringar samt flera olika strategier som sprider riskerna. I vissa fall kan vi skala upp positioner genom att använda belåning eller derivat. Sedan är det viktigt att hela tiden följa hur korrelerade de olika positionerna och hur portföljen utvecklar sig.

HedgeFonder.nu: Du har spenderat en stor del av ditt yrkesmässiga liv som prop trader. Hur skiljer sig arbetet med att förvalta ett företags egna pengar i en s.k. proprietary book för ett stort företag som Ericsson, jämfört med att förvalta kapital för (privat-) kunder?

Stefan Daberius: Att förvalta andras pengar är alltid ett stort ansvar oavsett vem uppdragsgivaren är. Både för Ericsson och SEBs kunder handlar det om att få en stabil positiv avkastning utan att riskera stora förluster. För att åstadkomma detta gäller det att bygga ett kompetent team med förvaltare som har lång erfarenhet av absolutavkastande förvaltning. Dessutom gäller det att ha bra risksystem och stabila stödfunktioner för att åstadkomma en professionell förvaltning. En skillnad är dock att jag idag svarar på den här typen av frågor J.

HedgeFonder.nu: Hur påverkar den senaste marknadsturbulensen, tillsammans med politiska beslut och centralbanksinterventioner, ditt jobb? Skapar det också spekulativt möjligheter eller bara huvudvärk?

Stefan Daberius: Sedan 2008 är räntemarknaden inte riktigt sig lik. Vi ser centralbanker som testar tidigare oprövade metoder för penningpolitik. Vi vet inte riktigt vad som menas med ”riskfri” ränta och marknaden kastas fram och tillbaka. I grunden gillar jag en marknad som är osäker och rör sig mycket. Det ger förutsättningar för oss att vara aktiva och ger bra avkastningsmöjligheter. Å andra sidan kan vissa modeller fungera sämre då en del historiska samband inte verkar gälla längre.

HedgeFonder.nu: Kan du berätta, kanske utifrån tillgångsklass, hur din egen portölj ungefär är uppbyggd? Självfallet skulle vi tycka det var roligt om du ville nämna några namn också.

Stefan Daberius: Jag har en ganska stor del i hedgefonder varav den största delen ligger i min egen fond naturligtvis. Sedan är jag även investerad i SEB Credit Multi Strategy och SEB Asset Selection samt några aktie-hedgefonder. Inom räntor är det några high yield-fonder. Andelen aktier är för tillfället ganska låg med en fondmix av Sverige och lite BRIC (måste jag erkänna) samt lite aktier i svenska investmentbolag. Jag har nog några aktieindexobligationer också men i dagsläget tycker jag inte de ser intressanta ut.

HedgeFonder.nu: Kan du dela med dig av några visdomsord från marknaden?

Stefan Daberius: Jag brukar säga att det finns gott om välbetalda analytiker i marknaden men inga orakel. Jag tänker därför inte själv sia om Grekland eller den närmaste månadens marknadsutveckling. Med det sagt ska man alltid som sparare vara medveten om vilka risker man tar. Dels är vi inne i en period med negativa realräntor och aktiemarknaden som är svårt pressad av globalt svag tillväxt och politisk osäkerhet. Det finns också en risk i att politikernas regleringsiver resulterar i en kapitalmarknad som fungerar sämre med högre kostnader som följd vilket i slutändan drabbar ekonomin och spararna.

Bild: Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income (C)

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -