SEF Entropics Cat Bond Fund är nu godkänd för att öppna i Sverige

Den första svenskförvaltade fonden med inriktning mot Cat Bonds, SEF Entropics Cat Bond Fund, har godkänts av Luxemburgs finansinspektion, CSSF, och är, från idag, notifierad hos svenska Finansinspektionen. Därmed kan Entropics Asset Management AB välja vilken dag fonden ska öppna. Entropics blir därmed den nionde förvaltaren i världen som erbjuder en fond som följer EU:s UCITS-regelverk.

– Beslutet innebär att Entropics inom kort kan erbjuda svenska och internationella investerare en ny möjlighet till diversifiering av traditionella portföljer som främst innehåller aktier och obligationer, säger Entropics vd Robert Lindblom. Investeringar i fonden har också en tydlig etisk aspekt då Cat Bonds möjliggör förbättrat försäkringsskydd och tillhandahåller kapital för återuppbyggnad efter katastrofer.

Entropics följer nu marknadsutvecklingen och avser att öppna fonden när marknadsläget bedöms som gynnsamt och avgörs i en dialog med distributörer och institutionella investerare.

Fonden sätts upp genom Swedbanks fondbolag i Luxemburg. Detta garanterar att fonden får en solid infrastruktur och en av Entropics oberoende kontinuerlig värdering av dess innehav vid alla tillfällen.

Fonden att vara tillgänglig för institutionella kunder direkt och för privata andelsägare via utvalda distributörer i november 2015. Fonden kommer att hålla en global diversifierad portfölj av likvida Cat Bonds med en målavkastning på 4 – 6 % utöver den riskfria räntan per år.

– Den senaste två decennierna har den globala återförsäkringsmarknadens kapitalstruktur förändrats från grunden genom instrument som Cat Bonds. För förvaltare som oss erbjuder det en möjlighet att leverera en god riskjusterad avkastning som är okorrelerad med traditionella tillgångsklasser, säger Robert Lindblom

I syfte att maximera andelsägarnas avkastning, kommer Entropics att hantera fondens tillväxttakt för att matcha investeringsmöjligheterna. Detta kommer främst att ske genom en transparent kommunikation, men förvaltaren har möjlighet att minska insättningarna i fonden genom att temporärt tillämpa en insättningsavgift om det bedöms vara i befintliga andelsägares intresse.

Fonden kommer att distribueras i två klasser, en institutionell klass (”Klass I”) och en konsumentklass (”Klass A”). Den institutionella klassen kommer att göras tillgänglig för kunder till utvalda partners som banker och försäkringsbolag. Förvaltningsavgiften kommer att vara maximalt 0,66 % (Klass I) respektive maximalt 1,40 % (Klass A), med en prestationsavgift på 15 % på avkastning över referensräntan SSVX90, med en högvattenprincip.

I och med att fondens hemvist är i Luxemburg, med CSSF som tillsynsmyndighet, görs den tillgänglig i Sverige i enlighet med UCITS-reglerna. De innebär att Finansinspektionen har notifierats om fonden (i en process som kallas ”passporting” i UCITS-regelverket). Inledningsvis kommer fonden att marknadsföras i Sverige. Fonden kan introduceras på ytterligare EU-marknader om efterfrågan bedöms som tillräckligt stor.

Detaljerad fondinformation

Fondstruktur SICAV Hemvist Luxemburg
Reglering UCITS Likviditet Var 14:e dag
Valuta SEK
Förvaltningsavgift Maximalt 1,40 % (Klass A)
Maximalt 0,66 % (Klass I) Prestationsavgift 15 %, referensränta SSVX90 med högvattenmärke
Lägsta initiala teckningsbelopp SEK 1 000 (Klass A)
SEK 20 000 000 (Klass I) Minsta tilläggsinvestering SEK 1 000 (Klass A)
SEK 5 000 000 (Klass I)
Notera att historisk avkastning inte innebär en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Målavkastningen är inte heller i sig en tillförlitlig indikation på fondens faktiska framtida avkastning.

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Sjöholm, PR-ansvarig, Henrik.sjoholm@entropics.se, 0760 20 61 84.

ENTROPICS Asset Management AB är den första skandinaviska portföljförvaltaren som är specialiserad på Cat Bonds.ENTROPICS har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva diskretionär portföljförvaltning. SEF Entropics Cat Bond Fund är den första fond som förvaltas av ENTROPICS. Cat Bonds är värdepapper som överför specifi ka försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Detta möjliggör för riskbärare att ta på sig stora risker, som försäkringar mot naturkatastrofer, vilket möjliggör försäkringsskydd för fastighetsägare och företag.För investerare erbjuder Cat Bonds ett tillgångsslag med god historisk riskjusterad avkastning och mycket låg korrelation med andra tillgångsslag.

 

Bild: (c) Filipe-Matos-Frazao—shutterstock.com

Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.