Catella – Förvaltningsvolymerna växer

Konsolideringen av IPM och ett fortsatt bra inflöde till kapitalförvaltningen bidrog till att omsättningen i gruppen steg kraftigt till 343 MSEK (259). Transaktionsvolymerna inom fastigheter var lägre än den mycket starka jämförelseperioden förra året vilket ledde till att resultatet för Corporate Finance halverades till 11 MSEK (22). Det sämre resultatet beror också på låga intäkter inom Consumer och Nordic Fixed Income. Inom Kapitalförvaltningen fortsatte den positiva utvecklingen, bl a till följd av minskade förluster inom Catella Bank och inkluderandet av IPM. Resultatet uppgick inom affärsområdet till 15 MSEK (-2). Övrigtområdet med de stora låneportföljerna redovisade ett betydligt bättre resultat än förväntat till följd av bra utfall i betalningar samt en positiv värdejustering om 11 MSEK. Sammantaget redovisade koncernen ett resultat före skatt om 33 MSEK, vilket var i nivå med vår prognos.

Förvaltningsvolymerna växer


Den sammanlagda förvaltade volymen ökade i Q3 genom konsolideringen av IPM med 43 miljarder SEK till 112 miljarder SEK. Nettoinflödet i Kapitalförvaltningen exkl IPM uppgick under de första nio månaderna med 17 miljarder SEK, vilket innebär att Catella tar marknadsandelar inom fondverksamheten. Det största inflödet visade aktie-, hedge- och räntefonder.

Kapitalförvaltningen allt viktigare


Vi gör inga större förändringar i våra prognoser för resultat före skatt. Däremot har vi ökat våra prognoser vad avser Kapitalförvaltningen medan vi i motsvarande mån minskar vad avser fastighetsrådgivningen inom Corporate Finance. Avhoppen av ledande befattningshavare i den svenska fastighetsrådgivningsrörelsen gör att i alla fall det första halvåret borde drabbas av minskade intäkter.

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.