Intressanta möjligheter på lokala obligationsmarknader

Efter ett svagt fjolår och en skakig inledning på 2014 har världens tillväxtmarknader, uttryckt som MSCI Emerging Market Index, haft en stark utveckling under de senaste tre månaderna.

Detta är delvis ett resultat av en allmänt ökad riskaptit men också som ett resultat av en reducerad osäkerhet till följd av exempelvis utfallet av valet i Indien där stora reformer nu förväntas. Frågan är om det fortfarande finns uppsida att hämta i världens tillväxtländer.

–Emerging Markets drivs av ett antal faktorer som talar för ett fortsatt intressant investeringsklimat, säger Birgitte Jespersen som förvaltar Coeli’s Global Emerging Markets Macro fond.

Birgitte Jespersen

Birgitte Jespersen

–För det första är tillväxtländer en växande del av världens BNP. Trots att tillväxtmarknaderna nu saktar ned växer de fortfarande snabbare än de utvecklade ekonomierna. För det andra finns det väldigt få finansiella instrument att tillgå för att investera i dessa tillväxmarknader vilket gör att det blir ett kraftigt köptryck när sentimentet är positivt. För det tredje erbjuder tillväxmarknader fortfarande relativt höga räntor vilket gör att stora pensionsfonder som måste hitta vägar att möta framtida pensionsutbetalningar letar sig hit i jakten på bättre avkastning, säger Birgitte.

Utöver dessa faktorer är utvecklingsländer även väldigt beroende av cykeln för när val hålls i de underliggande ekonomierna, menar Birgitte.

–Vid denna tidpunkt har de flesta stora val avslutats och resultatet har i vissa länder varit en tydlig röst för en reformstark regering. Detta ger investerare i tillväxtländer anledningatt vara positiva.

Det finns dock ekonomier där det är mer oklart vad som ska komma ut ur dessa valresultat, Brasilien är ett sådant exempel.

–Marknaden prissätter nu Brasilien som om man kommer genomföra stabiliserande finanspolitiska åtgärder men jag tror inte att så kommer ske, Brasiliens valuta är därför kraftigt övervärderad, menar Birgitte.

På frågan om vilka marknader man bör fokusera på säger Birgitte att de flesta möjligheter hon ser uttrycks i placeringar på ränte- och kreditmarknaderna och att hon inte har speciellt starka åsikter om aktiemarknaderna.

–Som makroförvaltare är det bästa scenariot för mig en miljö där ekonomier saktar ned med stigande obligationsmarknader som följd, här ser jag stora möjligheter att tjäna pengar fortsättningsvis trots att vi i vissa marknader sett ett rally på obligationer.

Vad gäller aktier anser Birgitte att Ryssland är den mest undervärderade marknaden hon är också positiv till Indien men anser här att det mesta redan är inprisat. Hon är även positiv till Taiwan men menar att många asiatiska ekonomier kommer lida av en nedsaktande kinesisk ekonomi. På kreditmarknaderna ser hon möjligheter i Brasilien, Argentina, Turkiet och Ryssland.

Där Birgitte dock ser den största möjligheten är i utvecklingsländernas lokala obligationsmarknader. Detta är en tillgångsklass som förbisetts av många investerare det senaste året på grund av att valutor har sålt av och att många länder genomfört räntehöjningar för att förhindra valutan att falla och därmed förhindra stigande inflation. Vad gäller lokala obligationsmarknader ser Birgitte möjligheter i Ryssland, Turkiet och Polen. Hon ser även möjligheter i Ungern trots ett kraftigt rally under året, anledningen är att landets obligationsmarknad kommer gynnas av de kvantitativa lättnader som den europeiska centralbanken förväntas genomföra. Birgitte är även en köpare av obligationer i Indien och Kina där framförallt Kina betonas som en marknad med stor sannolikhet till betydligt lägre räntor.

–Jag kan se räntor i Kina sjunka med 100 baspunkter dåde måste fortsätta stimulera ekonomin och injicera likviditet i systemet, säger Birgitte Jespersen.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.