- Advertisement -
- Advertisement -

Företagshändelser i fokus när Coeli lanserar ny fond

- Advertisement -

Sedan 2010 har den händelsedrivna hedgefonden Norrsken eller Northern Light erbjudits institutionella och privata investerare via Coelis fondplattform. Nu lanserar Coeli fonden i nytt format under namnet Coeli US Equity. Till skillnad från den ursprungliga fonden som handlat en marknadsneutral strategi kommer den nya fonden ha en tydlig exponering mot aktiemarknaden dvs en traditionell aktiefond i UCITS format. Fokus kommer fortsatt ligga på att skapa överavkastning genom investeringar i företagshändelser såsom nyemissioner men en del av portföljen kommer att ha en lång exponering mot amerikanska aktier.

”Fonden är en ny paketering på en existerande strategi och har en indexdel som ska tracka S&P 500. Det är en fond som lämpar sig för investerare som har en positiv syn på den amerikanska aktiemarknaden men som också vill få tillgång till de möjligheter som erbjuds då företag via exempelvis en nyemission vill stärka sin kapitalbas”, säger Carl Anderén, ansvarig förvaltare.

Carl och hans team har lång erfarenhet av att handla så kallade ”secondary offerings” där bolag som är i behov av nytt kapital ger ut nya aktier. Den initiala strategin sattes upp redan under senare delen av 90-talet då Carl flyttade hem till Sverige efter att ha tillbringat flera år i USA där han bland annat arbetat som råvarumäklare. Grundtanken med strategin är att fånga den naturliga premie som uppstår när ett företag ger sig ut på marknaden för att snabbt få in nytt kapital men också att dra nytta av överreaktioner i företagets aktiekurs som ett resultat av att man annonserat behovet av nytt kapital.

Sedan fondstart av strategin i oktober 2006 har Northern Light levererat jämn och god avkastning i skiftande marknadsförhållanden. 2008 var ett fondens bästa resultat med en avkastning om+15,75% medan i en stark marknad som 2013 lyckades fonden avkasta +14,92%.

”Vår strategi går ut på att arbitrera marknadens tendens att överreagera mot den osäkerhet som uppstår när ett företag kommer till marknaden för att emittera en större mängd aktier, eller annorlunda uttryckt, strategin försöker arbitrera finansieringskostnaden som företaget måste betala för att emittera”, säger Carl Anderén.

Carl betonar att även om grundtanken med strategin är densamma som när man först startade så har exekveringen av strategin blivit enormt mer effektiv över tid. Detta har till stor del att göra med en ökad systematisering av den underliggande processen.

”Även om våra investeringsbeslut i slutändan är diskretionära så använder vi en hel del matematiska modeller för att utföra strategin på bästa sätt. Typiskt sett gör vi 150 transaktioner på ett år vilket ställer höga krav på systematik i förvaltningsprocessen”, säger Carl.

Det finns en tydlig systematik i hur man väljer ut de företag som fonden skall ta positioner i. Till exempel begränsar man sig till att enbart handla större amerikanska bolag där marknadsvärdet överstiger 500 miljoner dollar. Man är även noga med att bara handla bolag där syftet med nyemissionen är att finansiera investeringar snarare än att fylla på en sinande kassa. Carl skiljer här på bolag som ”vill” ta in pengar och sådana som ”måste” ta in pengar. Slutligen handlar man bara bolag vars värde inte baseras på vaga förhoppningar om framtida kassaflöden, därmed faller företag inom bioteknik eller rena prospekteringsbolag inom energi typiskt sett bort.

Vad är då risken i att investera i denna typ av strategi om man koncentrerar sig till den del av fonden som fokuserar på företagshändelser och bortser från den marknadsrisk som exponeringen mot S&P 500 innebär?

”Vi fångar ju typiskt sett dagens mode då mindre populära bolag som inte ”måste” ta in pengar inte heller kommer göra det, vi lider därför i marknadsmiljöer där bolag eller sektorer som ena stunden varit populära helt plötsligt blir mindre populära på grund av någon branschspecifik nyhet eller en allmän förändring i riskaptit.”, säger Carl.

Framåtblickande ser Carl goda möjligheter för strategin att tjäna pengar så länge marknaden präglas av ett fortsatt aktivt företagsklimat där större bolag ser behov av att ta in nya pengar. Det mesta tyder idag enligt Carl på att de ekonomiska utsikterna ser stabila ut och att aktiviteten vad gäller såväl transaktioner som andelen nya bolag som kommer in på marknaden är fortsatt hög, detta är gynnsamt för strategin.

”Vår ambition är att leverera en produkt som överavkastar S&P 500 med 5% till en likvärdig risk, det kan låta högt men utifrån vår historiska avkastning är det inte orimligt”, avslutar Carl.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -