- Advertisement -
- Advertisement -

Företagshändelser i fokus när Coeli lanserar ny fond

- Advertisement -

Sedan 2010 har den händelsedrivna hedgefonden Norrsken eller Northern Light erbjudits institutionella och privata investerare via Coelis fondplattform. Nu lanserar Coeli fonden i nytt format under namnet Coeli US Equity. Till skillnad från den ursprungliga fonden som handlat en marknadsneutral strategi kommer den nya fonden ha en tydlig exponering mot aktiemarknaden dvs en traditionell aktiefond i UCITS format. Fokus kommer fortsatt ligga på att skapa överavkastning genom investeringar i företagshändelser såsom nyemissioner men en del av portföljen kommer att ha en lång exponering mot amerikanska aktier.

”Fonden är en ny paketering på en existerande strategi och har en indexdel som ska tracka S&P 500. Det är en fond som lämpar sig för investerare som har en positiv syn på den amerikanska aktiemarknaden men som också vill få tillgång till de möjligheter som erbjuds då företag via exempelvis en nyemission vill stärka sin kapitalbas”, säger Carl Anderén, ansvarig förvaltare.

Carl och hans team har lång erfarenhet av att handla så kallade ”secondary offerings” där bolag som är i behov av nytt kapital ger ut nya aktier. Den initiala strategin sattes upp redan under senare delen av 90-talet då Carl flyttade hem till Sverige efter att ha tillbringat flera år i USA där han bland annat arbetat som råvarumäklare. Grundtanken med strategin är att fånga den naturliga premie som uppstår när ett företag ger sig ut på marknaden för att snabbt få in nytt kapital men också att dra nytta av överreaktioner i företagets aktiekurs som ett resultat av att man annonserat behovet av nytt kapital.

Sedan fondstart av strategin i oktober 2006 har Northern Light levererat jämn och god avkastning i skiftande marknadsförhållanden. 2008 var ett fondens bästa resultat med en avkastning om+15,75% medan i en stark marknad som 2013 lyckades fonden avkasta +14,92%.

”Vår strategi går ut på att arbitrera marknadens tendens att överreagera mot den osäkerhet som uppstår när ett företag kommer till marknaden för att emittera en större mängd aktier, eller annorlunda uttryckt, strategin försöker arbitrera finansieringskostnaden som företaget måste betala för att emittera”, säger Carl Anderén.

Carl betonar att även om grundtanken med strategin är densamma som när man först startade så har exekveringen av strategin blivit enormt mer effektiv över tid. Detta har till stor del att göra med en ökad systematisering av den underliggande processen.

”Även om våra investeringsbeslut i slutändan är diskretionära så använder vi en hel del matematiska modeller för att utföra strategin på bästa sätt. Typiskt sett gör vi 150 transaktioner på ett år vilket ställer höga krav på systematik i förvaltningsprocessen”, säger Carl.

Det finns en tydlig systematik i hur man väljer ut de företag som fonden skall ta positioner i. Till exempel begränsar man sig till att enbart handla större amerikanska bolag där marknadsvärdet överstiger 500 miljoner dollar. Man är även noga med att bara handla bolag där syftet med nyemissionen är att finansiera investeringar snarare än att fylla på en sinande kassa. Carl skiljer här på bolag som ”vill” ta in pengar och sådana som ”måste” ta in pengar. Slutligen handlar man bara bolag vars värde inte baseras på vaga förhoppningar om framtida kassaflöden, därmed faller företag inom bioteknik eller rena prospekteringsbolag inom energi typiskt sett bort.

Vad är då risken i att investera i denna typ av strategi om man koncentrerar sig till den del av fonden som fokuserar på företagshändelser och bortser från den marknadsrisk som exponeringen mot S&P 500 innebär?

”Vi fångar ju typiskt sett dagens mode då mindre populära bolag som inte ”måste” ta in pengar inte heller kommer göra det, vi lider därför i marknadsmiljöer där bolag eller sektorer som ena stunden varit populära helt plötsligt blir mindre populära på grund av någon branschspecifik nyhet eller en allmän förändring i riskaptit.”, säger Carl.

Framåtblickande ser Carl goda möjligheter för strategin att tjäna pengar så länge marknaden präglas av ett fortsatt aktivt företagsklimat där större bolag ser behov av att ta in nya pengar. Det mesta tyder idag enligt Carl på att de ekonomiska utsikterna ser stabila ut och att aktiviteten vad gäller såväl transaktioner som andelen nya bolag som kommer in på marknaden är fortsatt hög, detta är gynnsamt för strategin.

”Vår ambition är att leverera en produkt som överavkastar S&P 500 med 5% till en likvärdig risk, det kan låta högt men utifrån vår historiska avkastning är det inte orimligt”, avslutar Carl.

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -