- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju: Carl Anderen – Northern Light Event Fund

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Northern Light Event Fund är en marknadsneutral, eventdriven hedgefond. Strategin är att arbitrgera marknadens tendenser till överreaktion vid förändringar i ägarstruktur, tex vid nyemissioner. Implementeringen av strategin är marknadsneutral och fonden har ingen korrelation med underliggande marknad.

Northern Light Event Fund är sedan 2010, en av Coeli´s tre singelstrategifonder inom hedgeförvaltning. Carl Anderen (bild), fondens förvaltare, har handlat en offshore version av fonden sedan 2006.  Vi fick möjligheten att träffa Carl på hans kontor i Stockholm för att diskutera hans fond och handelsstrategi.

HedgeNordic.com: I fondens namn finns Event, händelse. Händelsedrivna fonder är underrepresenterade i den stora gruppen av aktiehedgefonder i allmänhet och bland de nordiska i synnerhet. Vilken typ av händelser letar ni efter och hur tjänar er förvaltningsfilosofi pengar på dem?

Carl Anderen:  Vår strategi analyserar och investerar i börsnoterade bolag som genomför nyemissioner eller där en existerande aktieägare säljer en större post som måste syndikeras av investmentbanker. Vi har handlat kring de här situationerna sedan 2002 och har byggt upp en unik expertis och erfarenhet inom segmentet. Vi har cirka 600 olika events att analysera varje år och den årliga underliggande volymen är runt 150 miljarder dollar så det är ett brett segment med hög underliggande likviditet. I korthet är vår strategi baserad på att arbitrera marknadsaktörers tendens att överreagera på den nya information och osäkerhet som uppkommer kring transaktionerna.

HedgeNordic.com:  För att förstår processen bättre. Skulle du, kortfattat, kunna beskriva varför ett företag gör en emission och hur processen fungerar?

Carl Anderen: Merparten av transaktionerna kan delas in i två olika kategorier. Den ena där ett bolag söker nytt kapital till sin verksamhet och emitterar nya aktier till existerande aktieägare och nya investerare och den andra där en aktieägare säljer en större post av existerande aktier till aktiemarknaden. Anledningen till att existerande aktieägare säljer poster kan vara många men oavsett så leder den till en ökning i den fria ”floaten” av aktier och ger andra institutioner en möjlighet att initiera eller öka sina innehav i aktien. Gemensamt för båda typerna av transaktioner är att de är syndikerade av en eller flera investmentbanker som distribuerar aktierna till marknaden. Den här processen kan ta allting från 1 dag till ett par veckor beroende på transaktionens storlek och bolaget igenkännande

HedgeNordic.com:  Hedgefonder brukar normalt sätt försöka vara så breda som möjligt för att skapa möjligheter till avkastning. Hur kommer det sig att ni valde att begränsa er till så pass ovanliga händelser som handel i samband med nyemissioner.

Carl Anderen:  Jag antar det beror på hur du definierar sällsynt. Min vy är att vår marknadsfokus, som omfattar 600 möjligheter per år och som är dynamiskt spritt mellan olika sektorer och industrier beroende på var efterfrågan finns, inte är begränsande. Speciellt med tanke på att det endast finns runt 3,000 bolag som är noterade i USA med hygglig likviditet.

HedgeNordic.com:  Överraskningsmomentet, att ha ett informationsövertag eller att ha ett övertag överhuvudtaget på marknaden för handel med aktier som nyligen varit föremål för emission verkar försumbar. Hur kan ni ha en fördel mot andra aktörer? Och kommer det kunna fortsätta även i framtiden?

Carl Anderen: Vår marknadsfördel är baserad på att vi de senaste 12 åren har handlat i cirka 3500 av de här situationerna och det finns inget substitut för erfarenhet. Vi är konstant drivna att utveckla och förbättra vår process and har under den här perioden lärt oss att hitta de situationer som erbjuder bättre riskjusterad avkastning än genomsnittet och att förvalta vår exponering.

HedgeNordic.com: Hur många tranaktioner gör ni per år? Hur stor omsättninsghastighet har fonden? Hur länge ligger ni kvar i en position.

Carl Anderen: Vi initierar runt 150 nya positioner per år och vår genomsnittliga innehavstid är ungefär en och en halv månad.

HedgeNordic.com: Ni handlar uteslutande på den amerikanska marknaden. Hur är möjligheterna för er att använda samma strategi på andra utvecklande marknaden så som den europeiska eller den asiatiska? Borde inte den typen av marknadsinefftivitet som ni tjänar pengar på vara ännu större på mindre utvecklade marknader?

Carl Anderen: Vår erfarenhet är att strategin faktiskt fungerar bättre på de mer utvecklade och mogna börserna än i utvecklingsländer. De etablerade börserna har mer regler för hur information och aktieposter får distribueras vilket säkerställer ett rättvist spelfält. Viktigt att notera är att cirka 25 % av transaktionerna på de amerikanska börserna sker i bolag som inte är amerikanska, exempelvis via ADRs. Därmed får vi tillgång till ett antal större företag från Europa och utvecklingsländer men med amerikanska regelverk som gör processen mer rättvis.

HedgeNordic.com: NorthernLight har sedan 2006 haft en genomsnittlig årsavkastning på 6,40, en sharp kvot på 0,92 och en Sortino kvot på 1,14. När ni bestämde er för att starta fonden, var den här typen av nyckeltal som ni förväntade er att få?

Carl Anderen: De senaste åren har risknivån och avkastningen varit något lägre än vad vi förväntat oss men det har varit en ganska extraordinär period i aktiemarknaden de sista fem åren.

HedgeNordic:  Stabil avkastning om 6 % per år är fantastiskt för vilken investerare som helst, i synnerhet givet rådande ränteläge. Hur kommer ni hantera ett stigande ränteläge upp emot till exempel 6 %?   Som jag förstår det finns det trots allt ett tak för hur hög er avkastning kan bli.

Carl Anderen: När man tittar på vår historiska avkastning så har vi 3 år av 7 med avkastning större än 10 % så uppenbarligen finns det potential till högre avkastning än 6 %. Om räntenivåerna skulle stiga kraftigt är det sannolikt att marginalerna i vår strategi expanderar så jag anser inte att vi är speciellt känsliga för en miljö med högre räntenivåer.

HedgeNordic.com: Vid första anblicken ser det ut som de mål ni sätter är ganska tydliga. Ni försöker köpa aktier billigt och sälja dem dyrt. Er avkastningshistorik indikerar dock att er strategi är något mer komplex än så. Berätta?

Carl Anderen: Jag tror inte det är speciellt mycket magi det handlar om. Vår framgång är ett resultat av hårt arbete, en konsekvent process att expandera och förbättra vår strategi samt en vilja att lära sig av våra misstag

HedgeNordic.com: Hur går ert analysarbete till? Hur avgör ni vilka investeringar ni skall göra och vilka ni skall avstå?

Carl Anderen:  Under de senaste 12 åren har vi byggt en robust process där vi kvantitativt kan skilja ut ett stort antal transaktioner som vi inte är intresserade av och därmed har vi kvar ett mer selektivt urval som vi kan analyserar från ett mer kvalitativt perspektiv. Vi är givetvis intresserade av vilken bransch bolaget är i och vilken typ av efterfrågan som verkar troligt inom det området. En annan komponent är hur marknaden mottar den nya informationen kring transaktionen och hur bolaget passar in i vår existerande portfölj.

HedgeNordic.com: Har ni någon typ av favoritinvestering? Någon särskild storlek på bolag eller någon annan faktor där ni upplever att ni har ett speciellt övertag?

Carl Anderen: Storleken på bolagen och vilka sektorer de tillhör ändras kontinuerligt med var efterfrågan finns hos investerarna. Kring 75 % av transaktionerna sker i bolag med en marknadskapitalisering mellan 1-10 miljarder USD så vi är mest aktiva i det segmentet. Det finns också ett par mer riskabla industrier vi undviker t.ex. bolag med ingen eller väldigt låg försäljning som bioteknik och rena exploateringsbolag.

HedgeNordic.com:  Kan du förklara för oss, hur ett typiskt scenario ser ut när ni förlorar pengar. Vad är det som vanligen går fel? Och när det gått fel, hur och när bestämmer ni att sälja med förlust?

Carl Anderen: I situationer där vi tar större förluster på en enskild investering så är det ofta ny information som påverkar bolagets eller dess industris värdering eller någon typ av makroevent som förändrar marknadens riskaptit. Då vi alltid är marknadsneutrala så fokuserar vi på relativ avkastning mot den generella marknaden och använder en mjuk stopp kring 20 % relativ förlust. Om detta inträffar så accelererar vi likvideringen av den positionen.

HedgeNordic.com:  Anser du att er strategi fungerar lika bra oavsett marknadsklimat eller finns det någon särskild miljö där er strategi kommer mer till sin rätt? Ser man till historiken så var er bästa år 2008, när aktiemarknaderna föll kraftigt.

Carl Anderen: Vår strategi har visat sig slagkraftig i många olika typer av marknader men då vi är fokuserade på relativ avkastning gentemot den generella aktiemarknaden så är perioder med extremt hög korrelation mellan aktier inte att föredra. Ett bra exempel var 2011 då höga aktiekorrelationer gjorde det svårt för oss att skapa en portfölj som kunde signifikant avvika från den generella aktiemarknaden.

HedgeNordic.com: Fonden är okorrelerad med I stort sett alla andra handelsstrategier och tillgångsklasser. Hur kommer det sig?

Carl Anderen:  Vår avkastningsprofil är nära kopplad till de specifika företagstransaktionerna vi handlar kring och prisrörelserna i aktierna är direkt kopplade till transaktionen. När ett bolag har en pågående transaktion så är kursrörelserna i aktien dominerad av själva transaktionen. Det är förklaringen till strategins låga korrelation till aktiemarknaden och andra förvaltares strategier?

HedgeNordic.com: Fonden är ovanlig struktur. Den handlar företrädelsevis långt i medelstora och stora amerikanska bolag, men trots det så har den mycket små likheter med en vanlig aktiefond. Hur kategoriserar investerare er fond och hur jämför man er med andra för att se hur bra ni egentligen är?

Carl Anderen: Det är ofta en knepig fråga för oss när investerare ska passa in oss i en kategori. Vår strategi är driven av företagsrelaterade transaktioner men vi är samtidigt marknadsneutrala vilket för vissa kan låta motsägelsefullt. I slutändan är vår avkastning i princip är ren alfa och har ingen korrelation till aktiemarknaden. Aktiearbitrage är nog den mest korrekta kategoriseringen av strategin.

HedgeNordic.com:  Slutligen, några visdomsord att ta med?

Carl Anderen:  För att citera Thomas Edison ”Möjligheter missas av de flesta människor eftersom det är klätt i overall och ser ut som arbete”. Jag tror att många underskattar hur mycket och hur hårt framgångsrika individer arbetar. Visst, talang är viktigt men är bortkastad om du inte engagerar dig i processen applicera den med hårt arbete och lär dig av dina misstag.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -