- Advertisement -
- Advertisement -

Sortino Ratio förklarad

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – För att få en uppfattning om kvalitén och förmågan hos olika hedgefondsförvaltare så används s.k. nyckeltal. Ett nyckeltal som används flitigt är Sharpe-kvoten. Men använder vi Sharpe-kvoten för att den ger en objektiv beskrivning av en förvaltares prestationsförmåga och kvalitén i dennes investeringsprocess eller används den mest för att den är enkel att beräkna?

En kritik som framförts mot Sharpe-kvoten är att den är manipulerbar och att användandet av standardavvikelsen (volatiliteten) som riskmått inte gör skillnad mellan ”dålig” eller ”bra” volatilitet.  En annan kritik är också att Sharpe-kvoten rangordnar utan hänsyn till investerarens risk preferenser.

Ett alternativ är Sortino-kvoten.

I början av 80-talet så föreslogs ett förbättrat mått för riskjusterad avkastning, Sortino-kvoten. Sortino-kvoten utvecklades av Brian Rom och Frank Sortino vars research lagt grunden till förbättringarna och publicerades första gången i Journal of Risk Management 1981.

Sortino-kvoten skiljer sig från Sharpe-kvoten i ett par avseenden. Den mäter en tillgångs överavkastning i relation till ett avkastningsmål (som kan vara den riskfria räntan) och den använder s.k. semivarians som ett mått för förlustrisken i relation till avkastningsmålet.

Sortino-kvoten beräknas enligt:

Sortino1

där

R               = Portföljens genomsnittliga avkastning

T                = Avkastningsmålet eller avkastningskravet

DR                          = Downside risk) mäts som kvadratroten ur semivariansen av alla avkastningar som är mindre än avkastningsmålet.

Sortino2

där

T                = Avkastningsmålet eller avkastningskravet

rk               = Avkastningen vid tidpunkt k

f(rk)          = 1 om rk < T och 0 rk > T

Viktigt att observera när Sortino-kvoten används för att jämföra olika investeringsalternativ är att avkastningarna är beräknade på samma sätt och i samma tidstempo.

Det måste finnas ett tillräckligt antal observerade negativa avkastningar i relation till avkastningsmålet för att kunna ge en meningsfull tolkning.

Sortino-kvoten mäter en förvaltares förmåga att generera en genomsnittsavkastning som är högre än investerarens avkastningsmål i relation till förlustrisken. Genom att sätta ett högre avkastningsmål, så ökar sannolikheten att fler realiserade avkastningar hamnar under avkastningsmålet vilket ger en lägre Sortino-kvot. Detta kan ge investeraren en mer nyanserad och individuellt anpassad bild av olika investeringsstrategier och hur de svarar upp mot syftet och målet med investeringen.

En positiv Sortino-kvot identifierar kandidater som ligger i linje med de målvariabler som investeraren har som utgångspunkt och borde vara ett lämpligt sätt att utvärdera hedgefonder på. Hedgefonder utger ju sig för att kunna skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat med en begränsad förlustrisk, s.k. asymmetrisk avkastningsprofil.

Sortino-kvoten premierar ”bra” volatilitet och använder på så sätt mer information kring avkastningsprofilens utseende än Sharpe-kvoten och tar hänsyn till investerarens risk aversion i större utsträckning.

Det krävs sålunda mer förfinade nyckeltal för att kunna skapa sig en tydligare uppfattning om olika avkastningsprofilers utseende och hur dessa påverkar förlustrisken och dess storlek. I en serie artiklar så kommer vi att belysa olika nyckeltal och deras respektive styrka och svaghet vid utvärdering av t ex hedgefonder.

 

Bild: (c) aboutpixel.de—Peter Kirchhoff

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Stefan Bergsten
Stefan Bergsten
Stefan Bergsten, grundare av Sarissa Asset Management (S.Λ.M), vars ambition är att skapa värden genom innovativ portfölj konstruktion och aktiv riskhantering. Stefan har 15 års erfarenhet av portföljanalys, trading, portföljförvaltning och har bland annat arbetat med risk management och utveckling av investeringsprocesser på ATP Alpha i Danmark och handlat aktier och derivat på Första AP Fonden (AP1). Utgångspunkten är alltid ett disciplinerat och systematiskt arbetssätt. S.Λ.M kan erbjuda konsulttjänster inom portföljkonstruktion, riskmanagement och design av investeringsprocesser.

Latest Articles

Perfect Storm for Antiloop’s Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – Since its launch in February 2022, multi-strategy hedge fund Antiloop Hedge successfully navigated turbulent waters with few surprises. The month of...

Asilo’s Path to Finding Tomorrow’s Superstars

Stockholm (HedgeNordic) – In contrast to benchmark-hugging managers, a truly active equity manager combines independent thinking, strong conviction, and a long-term perspective to generate...

Thyra Hedge Capitalizes on the AI Boom

Stockholm (HedgeNordic) – After experiencing both ups and downs in performance over the past few years, tech-focused long/short equity fund Thyra Hedge is enjoying...

Month in Review: High Dispersion Among Equity Funds

Stockholm (HedgeNordic) – Nordic hedge funds experienced an estimated decline of 0.8 percent in May (as reported by 86 percent of funds) amid high...

The Veritas Approach to Building a Well-Rounded Equities Portfolio

Stockholm (HedgeNordic) – Pension funds play a vital role in safeguarding the financial futures of millions of individuals. Equities serve as the cornerstone of...

Formuepleje Appoints Rasmus Cederholm as New CIO

Stockholm (HedgeNordic) – Danish asset manager Formuepleje has announced the appointment of Rasmus Cederholm as its new Chief Investment Officer (CIO), effective from September....

Allocator Interviews

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -