- Advertisement -
- Advertisement -

Alpha – vad innebär det?

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – I diskussionen kring val av olika investeringsstrategier och en förvaltares förmåga, så får vi ofta höra termen Alpha () som ett mått på kvalité. Vad innebär det och hur kan vi mäta detta?

Alla verkar rörande överens om att det borde vara ett mått på en förvaltares skicklighet att, över tiden, skapa en bättre risk-justerad avkastning (överavkastning) i relation till ett relevant jämförelseindex och att detta jämförelseindex kan vara ett s.k. passivt alternativ.

Det är dock alltid investeraren som bestämmer hur Alpha () skall definieras utifrån de restriktioner och målsättningar som styr det egna handlingsutrymmet. Ett mål kan t ex vara att uppnå en viss absolut avkastning och det blir då styrande för vad som definierar Alpha ().

En investerare kan ha olika typer av restriktioner som begränsar handlingsfriheten för t ex vilka finansiella instrument som får användas och på vilket sätt. T ex så kan en restriktion vara att endast ta långa positioner i aktier som ingår i ett visst marknadsindex och att avvikelsen, s.k. tracking-error, inte får överstiga en viss procentsats. Om gränsen för avvikelsen är låg så blir valet av marknadsindex väldigt avgörande.

Att öka frihetsgraden skapar givetvis fler möjligheter men också komplexiteten i vilka risker som uppstår och på vilket sätt detta kan fångas upp. Investerarens riskpreferenser är därför också en viktig faktor i vad som kan anses vara Alpha ().

Utmärkande drag för skicklighet hos en förvaltare kan vara,

  • Security selection (t ex stock-picking)
  • Market Timing

En enkel modell som oftast används att mäta Alpha () och har sitt ursprung i Modern Portfölj Teori (MPT) är,

Screen shot 2013-10-23 at 19.45.26

Men svårigheten i denna modell är främst att hitta relevanta jämförelseindex för olika typer av investeringsstrategier, så att de kan rangordnas på ett konsistent sätt och ge en rättvisande bild av kvalitén i den underliggande förvaltningen. Det är också svårt att fånga upp dynamiska effekter i en investeringsstrategi som t ex kommer av market timing.

Medveten om dessa problem så kan lockelsen vara stor att använda ett jämförelseindex som är lätt att slå och få den egna produkten att framstå som fantastisk.

Utbudet av investeringsalternativ är idag mycket stort med t ex hedgefonder som använder sig av olika typer av instrument för att fånga olika typer av risk premier eller trender i olika marknader. Ett utmärkande drag för dessa investeringsalternativ är att de har mindre restriktioner i hur de konstruerar sina strategier, vilket gör det svårare att hitta relevanta jämförelseindex och även förstå vad det är som driver risken och avkastningen i dessa strategier.

Vissa strategier är skapade för att skapa positiv avkastning i specifika marknadsklimat, t ex s.k. Tail risk strategier. Med sådana strategier så har det även dykt upp nya typer av Alpha (), s.k. Crisis Alpha.

Även utbudet av s.k. passiva investeringsalternativ som t ex ETFs har också ökat kraftigt, vilket gör att möjligheten att finna alternativa jämförelseindex som är mer relevanta har blivit bättre.

Detta ställer större krav på mer sofistikerade mätmetoder för att kunna fånga upp och särskilja skicklighet i dessa investeringsstrategier. Det är även viktigt att kunna urskilja om denna skicklighet är specifik till en viss typ av marknadsklimat, t ex om Alpha () endast skapas i en stigande marknad och om det går att använda historiskt Alpha () till att prognostisera framtida Alpha ().

Då komplexiteten i olika investeringsalternativ ökar, så kan gränsen mellan vad som är security selection och market timing bli mer otydlig. Oavsett så borde en skicklig förvaltare som skapar Alpha () (överavkastning) kunna uppvisa en konvex avkastningsprofil i relation till ett relevant jämförelseindex.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Stefan Bergsten
Stefan Bergsten
Stefan Bergsten, grundare av Sarissa Asset Management (S.Λ.M), vars ambition är att skapa värden genom innovativ portfölj konstruktion och aktiv riskhantering. Stefan har 15 års erfarenhet av portföljanalys, trading, portföljförvaltning och har bland annat arbetat med risk management och utveckling av investeringsprocesser på ATP Alpha i Danmark och handlat aktier och derivat på Första AP Fonden (AP1). Utgångspunkten är alltid ett disciplinerat och systematiskt arbetssätt. S.Λ.M kan erbjuda konsulttjänster inom portföljkonstruktion, riskmanagement och design av investeringsprocesser.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -