Trovärdig uppstickare på Sentat Asset Management

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under sina två år har grundaren och förvaltaren Sten Berggren med sin fond Sentat Event Driven levererat en bra riskjusterad avkastning om +27%  med en årlig standard avvikelse om 9,8%. Under motsvarande tid har MSCI Nordic Index minskat i värde med 5%. Fonden har en kapitalbevarande strategi, som ett bevis på detta kan nämnas att under 20011, som var ett mycket tufft år ur ett aktiemarknadsperspektiv, levererade Fonden en avkastning om +11,4% jämfört med MSCI Nordic Index om -17,9%.

Sentat Event Driven investerar long/short över hela kapitalstrukturen, exempelvis företagsobligationer och aktier, i företagsspecifika händelser/situationer främst i Norden. Investeringsstilen är händelsestyrt. Sentat Event Driven utnyttjar ineffektiv prissättning som orsakas av sannolikheten samt timing aspekten av förväntade specifika företagshändelser vilket resulterar i en förändrad syn på värdet av företaget i fråga. Exempel på katalysatorer som Fonden tar positioner för är: sammanslag/uppköp av företag, andra typer av företagstransaktioner, avyttringar av divisioner, omstrukturering finansiell/operationell, lednings- eller ägar-förändring, finansiellt ansträngda situationer på bolag som handlas signifikant under dess substansvärde och konkurs situationer, kapitalstruktur arbitrage exempelvis företagsobligationer vs aktier.

“Vi är mycket positiva till Investeringsstartegin och de investeringsmöjligheter som finns i ”pipeline” för 2013”, säger Sten Berggren (bild), grundare och ansvarig förvaltare av Sentat Event Driven. Vi ser potentiella investeringsmöjligheter inom bl.a. Private Equity bolagens omfinansieringsbehov för portföljbolag, fortsatt kapitalanskaffningsbehov inom bl.a. Olje service industrin. Vi ser flertalet potentiella omstrukturering case, både operationella och finansiella under året. Slutligen anser vi att 2013 kommer bli ett betydligt bättre år än de senaste två åren gällande M&A’s samt andra typer av företagstransaktioner.

Sentat Asset Management har haft god tillväxt av förvaltat kapital samt genomfört flertalet nyanställningar under 2012. Sentat Asset Management förvaltar också Thyra Hedge, en long/short technologi fond som förvaltas av ägare och grundaren Inge Heydorn. Sentat Event Driven har erhållit ett antal utmärkelser bland annat var fonden rankad som avkastningsmässigt den bästa Event Drivna hedge fonden under 2011 samt är bland de tre bästa i Europa, avkastningsmässigt, sedan fondens start 2 december 2010, av HedgeFund Intelligence. Thyra Hedge fick utmärkelsen för bästa global long/short hedge fund under $500m av HFM Awards 2012.

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.