"Ljummen" i USA, förhöjda nedåtrisker

STOCKHOLM (Direkt) Återhämtningen i den amerikanska ekonomin är fortsatt “ljummen”, och nedåtriskerna är förhöjda till följd av spänningarna i euroområdet och osäkerhet om den inhemska finanspolitiken.

“Mot den bakgrunden krävs beslutsamma åtgärder för att hantera utmaningarna på medellång sikt samtidigt som tillgängligt utrymme för att stödja återhämtningen utnyttjas.”

Det skriver Internationella Valutafonden, IMF, i en rapport på tisdagen efter en artikel IV-konsultation med USA.

IMF framhåller särskilt vikten av att takten i den finanspolitiska justeringen på kort sikt är stödjande för den ekonomiska tillväxten, och att hotet om en mycket stor finanspolitisk anpassning 2013 undanröjs.

Beträffande Federal Reserves penningpolitik anser IMF att förhållandena för närvarande är fortsatt mycket ackommoderande, vilket är “lämpligt”. IMF ser också utrymme för ytterligare lättnader om utsikterna skulle försämras.

IMF vill vidare se en “aggressiv implementering” av de åtgärder som
Obama-administrationen har föreslagit för att höja takten i återhämtningen på bostadsmarknaden, det kan ge “stora fördelar för återhämtningen i den bredare ekonomin”.

IMF:s prognos pekar nu mot att USA-ekonomin växer i en måttlig takt i år och nästa år. BNP väntas öka 2,0 procent i år och 2,3 procent 2013. I IMF:s vårprognos väntades USA:s BNP växa 2,1 procent i år och 2,4 procent nästa år.

Tillväxten i USA-ekonomin hämmas bland annat av att hushållen fortsätter att reparera sina balansräkningar, vilket dämpar konsumtionen. Samtidigt innebär en svag tillväxt i USA:s handelspartners samt en starkare dollar att exporten
tyngs.

IMF-ekonomerna antar i huvudscenariot att finanspolitiken kommer att dämpa BNP-tillväxten med 1 respektive 1,25 procentenheter 2012 och 2013 på grund av att tillfälliga stimulansåtgärder, som inkomstskattelättnader och investeringslättnader, löper ut samtidigt som besparingsåtgärder genomförs.

Givet att inflationen väntas förbli låg samtidigt som arbetslösheten endast minskar i en långsam takt räknar IMF med att Federal Reserves penningpolitik kommer att förbli ackommoderande under en utdragen period.

Riskerna mot utsikterna för USA-ekonomin handlar i hög grad om att USA är känsligt för en intensifiering av skuldkrisen i euroområdet. USA:s finansiella institutioner har begränsad direkt exponering mot euroområdets periferi, men starka finansiella kopplingar med kärnan i euroområdet. En svagare efterfrågan i euroområdet skulle också dämpa USA:s export, samtidigt som en dollarförstärkning till följd av “safe haven” flöden skulle dämpa exporten mer generellt.

IMF varnar också för konsekvenserna av ett misslyckande med att nå en snar överenskommelse om skatte- och utgiftspolitiken. Det skulle “utlösa en allvarlig finanspolitisk åtstramning 2013 som hotar återhämtningen”.

Om skattehöjningarna och utgiftsminskningarna träder i kraft enligt nuvarande lag vid årsskiftet motsvarar det, enligt IMF, en finanspolitisk åtstramning med runt 4 procent av BNP. Det skulle pressa ned BNP-tillväxten “väl under 1 procent” för helåret 2013, och tillväxten skulle bli negativ i början av året. Det skulle i sin tur få “negativa återverkningar på en redan bräcklig världsekonomi”.

IMF konstaterar vidare att det federala skuldtaket kommer att behöva höjas igen i början av 2013, vilket innebär förnyad risk för ökad osäkerhet och störningar på finansmarknaderna.

Det finns dock även vissa uppåtrisker mot IMF:s utsikter för USA-ekonomin; exempelvis kan investeringarna öka mer än vad som antagits, i synnerhet i en mindre osäker miljö eftersom företagens balansräkningar är starka. IMF kan också tänka sig en starkare återhämtning på bostadsmarknaden, särskilt om de föreslagna åtgärderna för att snabba på lösningen på bostadsproblemen börjar´genomföras. Dessutom skulle tillväxten bli starkare om indragningen av de tillfälliga stimulansåtgärderna blir mindre än vad IMF har antagit i sin prognos.

Bild: (c) shutterstock—Lightspring

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.