Förslag om nya regler för investeringsfonder

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i lagen om investeringsfonder för att genomföra det nya EU-regelverket på fondområdet. Dessutom föreslår regeringen vissa lagändringar för att effektivisera svensk fondverksamhet och stärka konsumentskyddet.

– Nästan alla svenskar sparar i fonder på ett eller annat sätt. Det är viktigt att konsumenternas intressen tas tillvara. Informationen ska vara tydlig, avgifterna ska vara överblickbara och förvaltningen ska vara effektiv så kostnaden för kunden kan hållas låg. Detta är ett steg i rätt riktning, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Propositionens förslag innebär att ett nytt EU-direktiv om fondbolag och värdepappersfonder (UCITS IV-direktivet) införs i svensk rätt.
Bland annat föreslås att:
– det blir möjligt för utländska fondbolag att ansvara för förvaltningen av svenska värdepappersfonder, och för svenska fondbolag att förvalta utländska värdepappersfonder,
– nya regler införs för fusion av fonder, både inom Sverige och över gränserna,
– nya placeringsregler införs som innebär att en värdepappersfond får placera alla medel i en annan värdepappersfond,
– den konsumentinriktade informationen om fonder, det s.k. faktabladet, förbättras.

Regeringen föreslår även vissa ändringar i fondlagstiftningen som inte är föranledda av EU-direktivet. Fondverksamhet ska kunna drivas effektivt så att kostnaderna för fondsparande blir så låga som möjligt och avkastningen så god som möjligt. För att bidra till ökad effektivitet i fondbolagen föreslås därför bland annat utökade möjligheter att ändra en investeringsfonds inriktning och möjlighet att införa så kallade andelsklasser i en fond.

För att stärka konsumentskyddet föreslås bland annat ökade krav på utländska fonder som marknadsförs i Sverige.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Bild: (C) by Thorben Wengert pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.