Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl penningmarknadsfonder som obligationsfonder. Totalt uppgick nettosparandet i fonder under januari till 2,7 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 935 miljarder kronor, varav 1 165 miljarder var placerade i aktiefonder.

Grafer och mer information finns i pdf-versionen av denna nyhet.
I januari nettosparades totalt 2,7 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,4 mdkr och i blandfonder nettosparades 0,7 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,6 respektive 1,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoutflöde på 0,3 mdkr under januari månad.
”Intresset för aktiefonder var överraskande stort i januari med tanke på börsutvecklingen. Sverige- och Östeuropafonder hade stort nysparande. Asienfonder däremot hade uttag. Värt att notera är också uttagen från fondtypen Sverige & Global, där bland annat de gamla allemansfonderna finns. Från dessa fonder var uttagen stora också under 2010. Här finns många äldre fondsparare som nu antingen gör uttag för att placera om till andra fonder eller för att använda pengarna, vilket ju är tanken att man ska göra på äldre dagar”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.
I januari var värdeutvecklingen på världens aktiemarknader svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med cirka 1,2 procent.
Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 6,4 mdkr under januari. Främst gjordes nettoinsättningar i Sverigefonder och Östeuropafonder. Dessa placeringsinriktningar uppvisade nettoinflöden på 3,8 respektive 3,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från Asienfonder, främst Indienfonder, vilka påverkats negativt av den börsoro som infann sig under januari. Även fonder som placerar både i Sverige och globalt noterade nettoutflöden under inledningen av 2011.
Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under januari utgjordes omkring en tredjedel av placeringar i indexfonder. Det stora intresset för indexfonder som märktes under 2010 håller således i sig.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.