3,6 miljarder i nysparande till fonder i mars

I mars nettosparades 3,6 miljarder kronor i fonder. Stora nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder medan aktiefonder uppvisade nettoutflöden. Av aktiefonderna nettosåldes främst Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder, medan Nordamerikafonder uppvisade nettoinsättningar.
Fondförmögenheten uppgick vid mars månads utgång till 1 946 miljarder kronor.
Det totala nettosparandet i fonder uppgick till 3,6 miljarder kronor i mars.
Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 7,6 mdkr och hedgefonder hade nettoinsättningar på 1,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från aktiefonder på 5,4 mdkr. I de övriga fondtyperna var insättningarna ungefär lika stora som uttagen under månaden.
Under det första kvartalet 2011 har totalt 7,7 miljarder kronor nettosparats i fonder.
”Nysparandet i fonder påverkades i mars av den världspolitiska oron i norra Afrika samt av den tragiska olyckan i Japan. I tider av oro undviker ofta de aktiva spararna alternativ med högre risk och i stället väljs fonder med låg risk såsom penningmarknadsfonder”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.
I mars var det stora svängningar på världens aktiebörser som en följd av oron i bland annat norra Afrika och situationen i Japan. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, slutade med en uppgång under månaden med cirka 2,3 procent. Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 5,4 miljarder kronor i mars och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Sverigefonder och fonder som placerar på tillväxtmarknader uppvisade de största nettoutflödena. Nordamerikafonder hade en motsatt utveckling med ett nettoinflöde på 1,2 miljarder. Under tidigare uppgångsperiod på börsen var det Sverige- och tillväxtmarknadsfonder som hade den största ökningen, varför det inte är särskilt överraskande med motreaktionen. USA-fonder som innebär exponering mot dollar är ofta efterfrågade i orostider.
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av mars till 1 946 miljarder kronor, varav 1 158 miljarder var placerade i aktiefonder.
Mer statistik samt historiska data finns på www.fondbolagen.se under menyn Statistik.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.