Mindre gap mellan bästa och sämsta hedgefond 2014

Stockholm (HedgeNordic.com) – Gapet mellan de bäst och sämst presterande hedgefonderna har blivit mindre under det första halvåret 2014 enligt BlackRocks senaste analys av hedgefondbranschen.

Spridningen i hedgefonders avkastning var stor under 2013 men har minskat under 2014. Den bäst presterande decilen har avkastat 11 % under 2014 medan bottendecilen noterat en negativ avkastning på 5 %. Detta är en nedgång i spridning från föregående år då motsvarande deciler låg på 15,5 % för toppnoteringarna och -6,5 % för bottennoteringarna.

Andelen alpha, eller den del av avkastningen som kan tillskrivas förvaltares skicklighet, varierade signifikant mellan strategier och representerade i vissa fall hela 60 % av den genomsnittliga totalavkastningen.

David Barenborg som är ansvarig för hedgefondanalys vid BlackRock Alternative Advisors säger: “Den sammantagna avkastningsprofilen sett över alla hedgefondstrategier är annorlunda detta år jämfört med samma period föregående år, men datan konfirmerar att en nyckelfaktor för investerare i hedgefonder är att identifiera förvaltare med störst skicklighet”.

Fonder som kunde profitera på idiosynkratiska riskfaktorer, snarare än marknadsbeta, visade god avkastning under det första halvåret 2014 där “relative value” och “event driven” visade på högst genomsnittlig alpha sett över alla hedgefondstrategier.

Event-driven (händelsedrivna) hedgefonder, vilka har som målsättning att exploatera ineffektiva prissättningar i samband med företagshändelser, drog nytta av den högsta nivån av förvärvs- och sammanslagningsaktivitet (M&A) sedan 2007. Strategin levererade ett genomsnittligt alpha på på 2,5 % på en totalavkastning för indexet på 4,3 % vilket innebär att mer än hälften av fondernas avkastning kan tillskrivas förvaltarnas skicklighet.

Barenborg säger: “M&A miljön har visat sig vara en fruktbar jaktmark för händelsedrivna hedgefonder och många förvaltare har hållit sina löften vad gäller att leverera alpha. På samma tema har vi sett distressed-strategier tjäna på stressade miljöer i visa utvecklingsmarknader under andra kvartalet. ”

Som en kontrast har aktie-hedge strategier haft svårt att levererar alfa under 2014, dessa försöker tjäna pengar på långa och korta positioner i aktiemarknader. Trots att den genomsnittliga avkastningen för dessa strategier var 2,6 % under de första sex månaderna, var den genomsnittliga alfa-genereringen -0,8 % och denna strategi visade också en bred spridning i avkastning vid en jämförelse av bästa och sämsta förvaltare enligt BlackRock. De bästa aktie-hedge förvaltarna (topp decilen) har fortsatt att leverera såväl hög alfa (7,6 %) som stark avkastning (12 %).

“Många förvaltare som låg på eller under genomsnittet avkastade väl sett ur ett absolut akvastningsperspektiv under 2013, men i många fall var detta drivet av beta i deras portföljer snarare än av skicklighet eller alpha. Detta har blivit alltmer synligt i den mindre optimistiska aktiemiljö som vi har sett detta år”, säger Barenborg.

BlackRocks studie undersökte avkastningen under det första halvåret 2014 för 1549 hedgefondförvaltare i Hedge Fund Research databasen. Man separerade avkastningen i tre kategorier – traditionell beta såsom generell marknadsavkastning, icke-traditionell beta såsom spreadar mellan aktiemarknader, samt alpha – den del av avkastningen som inte kunde förklaras och därför attribuerades förvaltarskicklighet.

Barenborg säger: “Denna forskning visar på hur viktigt det är att noga överväga förvaltarval inom varje given strategi. Framåtlickande kommer fortsatt osäkerhet vad gäller politik, volatilitet och potentiella felprissättningar på finansiella marknader fortsätta erbjuda möjligheter för händelsedrivna strategier och relativvärde strategier i synnerhet. Med detta sagt så är en diversifierad hedgefondportfölj med en urvalsmodell som fokuserar på att hitta förvaltare med bäst förmåga att leverera alfa konsekvent snarare än kortsiktigt det förhållningssätt som kommer ge investerare det bästa resultatet”.

 Bild: (c) docstockmedia—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.