Brummer Multi-Strategy summerar första halvåret 2012

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer Multi-Strategy (BMS) summerar årets första sex månader av 2012 i fondens halvårsrapport. Där konstaterar förvaltarna att marknaderna präglats av stor osäkerhet runt den europeiska skuldkrisen och turbulensen runt euron. I rapporten konstaterar bolaget dock att “Brummer Multi-Strategy under årets första halvår har haft en avkastning på 2,1 procent vilket överträffar såväl HFR:s index för fond-i-fonder som gick upp med 1,0 procent och HFR:s samlade globala hedgefondindex med en positiv avkastning på 1,8 procent.”

Dock konstaterar man att den diversifiering som fonden uppvisar i sina underliggande innehav bland annat inneburit att svag avkastning hos vissa fonder mer än uppvägts av god prestation i andra fonder. Förvaltarna skriver: “De positiva bidragen under perioden varit relativt jämnt fördelade med största positiva bidrag från Observatory (0,6 procent), Manticore (0,5 procent), Zenit (0,5 procent), Nektar (0,4 procent) och Archipel (0,4 procent). Störst negativt bidrag kom från Futuris (–0,4 procent) samt till mindre del från Benros (–0,2 procent) och Orvent (–0,1 procent)”. BMS löste in alla sina andelar i Orvent i månadsskiftet april/maj. Fonden, som skulle försöka dra nytta av investeringsmöjligheter på de asiatiska marknaderna, har därefter stängts.

Risken i BMS har varit lågt och i linje med fondens historiska genomsnitt. Fondens risk var under halvåret som högst i början av juni, till följd av den ökade volatiliteten i marknaden och något större samlad positionering mot fallande aktiemarknader bland de underliggande fonderna. En av förvaltarnas stora frågor verkar vara hur man ska kunna höja risken i BMS, för att därigenom åstadkomma bättre avkastningspotential. Dock är förvaltarna av Brummer Multi-Strategy i denna fråga begränsad av vilken risk de underliggande förvaltarna tar i sina respektive fonder. Ett visst lobbyingarbete för ökat risktagande pågår säkert på huvudkontoret vid Norrmalmstorg.

Förvaltarna av BMS skriver också om förmågan att skapa avkastning på den risk man tar i fonden och att om man utgår från fondens start har Brummer Multi-Strategy haft en risk mätt som årlig standardavvikelse på 4,3%, vilket tillsammans med den genomsnittliga årsavkastningen på 8,1% ger en Sharpe-kvot (riskjusterat avkastningsmått) på 1,3. Detta är något som man inom Brummer & Partners är – och ska vara – stolta över då man konstaterar: “Detta överträffar branschgenomsnittets Sharpe-kvot som samma period var 0,5. Fonden har dessutom haft en korrelation med S&P 500 på endast 0,0 (motsvarande siffra för hedgefondindex är 0,8), vilket är bra och ett kvitto på att vårt fokus på absolut avkastning fungerat.”

I augusti steg Brummer Multi-Strategy 0,95%. Uppgången summeras därmed till +4,78% för helåret 2012.

Bild: (c) shutterstock—Zadorozhnyi Viktor

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.