Fed lämnar fed funds oförändrat

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på
onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom
intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät bland 87 bedömare räknade samtliga med en oförändrad
ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes
från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed upprepade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt
resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar
för att styrräntan ska hållas “exceptionellt låg” till åtminstone slutet av
2014.

Jeffrey Lacker, Fed-chef i Richmond, reserverade sig mot beslutet att signalera
låg ränta till slutet av 2014.

Fedkommittén gjorde samtidigt ett starkare åtagande om beredskapen att agera vid
behov för att stödja ekonomin och arbetsmarknaden.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att den
ekonomiska aktiviteten har bromsat in något under första halvåret.
Sysselsättningstillväxten har varit långsam de senaste månaderna och
arbetslösheten är fortsatt hög. Företagens investeringar har fortsatt att öka,
hushållskonsumtionen har ökat i en något långsammare takt än tidigare i år.
Trots vissa ytterligare tecken på förbättring är bostadssektorn fortsatt
nedpressad.

Inflationen har dämpats, vilket främst speglar lägre priser på råolja och
bensin. De långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc räknar fortsatt med en måttlig tillväxttakt i ekonomin de kommande
kvartalen för att därefter tillta “mycket gradvis”. Därmed räknar kommittén
arbetslösheten kommer att dämpas långsamt gradvis mot en nivå som Fed anser vara
förenlig med dess dubbla mandat. Spänningarna på de globala finansmarknaderna
utgör fortsatt en “signifikant nedåtrisk” mot de ekonomiska utsikterna.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den på sikt kommer att ligga
vid, eller under nivåer som är konsistenta med centralbankens mandat de kommande
kvartalen.

För att stödja en starkare ekonomisk tillväxt och hjälpa till att säkra att
inflationen, över tiden, ligger på nivåer som överensstämmer med det dubbla
mandatet räknar Fomc med att “bibehålla en mycket ackommoderande hållning i
penningpolitiken”, och bedömningen är att styrräntan kommer att förbli
“exceptionellt låg” till åtminstone sent under 2014.

Kommittén beslutade också att fortsätta programmet för att förlänga den
genomsnittliga löptiden i värdepappersportföljen till slutet av året, i linje
med beslutet som annonserades i juni

Kommittén fortsätter också med policyn att reinvestera likvider från förfallande
bolånerelaterade värdepapper i nya bolånepapper, och att rulla över förfallande
statspapper vid auktioner.

Fomc åtar sig också att noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och
finansiella utvecklingen och kommer att erbjuda ytterligare lättnader,
ackommodation, vid behov för att stödja en starkare ekonomisk återhämtning och
en uthållig förbättring i arbetsmarknadsförhållandena i ett sammanhang med
prisstabilitet.

Bild: (c) shutterstock—Sergej Khakimullin

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.