- Advertisement -
- Advertisement -

Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare

- Advertisement -
Oron på finansmarknaden och börsnedgången ledde till en övergång mot säkrare placeringar tredje kvartalet 2011. Förtroendet för den svenska finansmarknaden var fortsatt hög vilket också attraherade utländska placerare. Svenska bankers och bostadsinstituts nettotransaktioner i räntebärande värdepapper var 132 miljarder kronor varav 99 miljarder förvärvades av utländska placerare.

Oron på finansmarknaden intensifierades under tredje kvartalet 2011. Bakom den låg enorma statsskulder i några av EU-länderna och turbulens i världsekonomin. Svenska statsfinanser var dock fortsatt goda och räntan på svenska statsobligationer sjönk under perioden. Den svenska marknadsvärderade statsskulden ökade från 1 280 till 1 318 miljarder kronor. Detta trots att förfallet av svenska statspapper under kvartalet var 60 miljarder kronor större än nyemissionen.

Stockholmsbörsen föll med 20 procent under tredje kvartalet och svenska och utländska investerare övergick till säkrare placeringar i form av räntebärande värdepapper. Under kvartalet placerade och ökade investerare sina innehav i svenska certifikat och obligationer. Bank och bostadsinstituts emitterade certifikat och obligationer minus förfallna certifikat och obligationer var 132 miljarder kronor. Bankerna emitterade framför allt certifikat och bostadsinstituten obligationer. Merparten av dessa förvärvades av utländska placerare.

Bankers och bostadsinstituts räntebärande värdepapper, transaktioner, Mdkr 

Hushållen har hållit igen under kvartalet och det finansiella sparandet låg på måttliga 0,3 miljarder kronor, att jämföra med motsvarande kvartal 2010 då sparandet var negativt, minus 26 miljarder kronor. Hushållens sparande uppvisar stor säsongsvariation. Andra kvartalet påverkas bland annat av aktieutdelningar. Tredje kvartalet tar många semester och då spenderas det. Vid en analys av enbart det tredje kvartalet syns en nedåtgående trend mellan 2006 och 2010. Hushållen spenderade då mer än de fått i inkomst. I år bröts det mönstret då sparandet var positivt.

Hushållen sålde aktier och fondandelar för knappt 10 miljarder och ökade sparandet i den tryggare sparformen bankinlåning med 28 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

  • • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

Pressmeddelande: Statistiska centralbyrån, SCB

Bild: (C) macky_ch—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...