- Advertisement -
- Advertisement -

Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare

- Advertisement -
Oron på finansmarknaden och börsnedgången ledde till en övergång mot säkrare placeringar tredje kvartalet 2011. Förtroendet för den svenska finansmarknaden var fortsatt hög vilket också attraherade utländska placerare. Svenska bankers och bostadsinstituts nettotransaktioner i räntebärande värdepapper var 132 miljarder kronor varav 99 miljarder förvärvades av utländska placerare.

Oron på finansmarknaden intensifierades under tredje kvartalet 2011. Bakom den låg enorma statsskulder i några av EU-länderna och turbulens i världsekonomin. Svenska statsfinanser var dock fortsatt goda och räntan på svenska statsobligationer sjönk under perioden. Den svenska marknadsvärderade statsskulden ökade från 1 280 till 1 318 miljarder kronor. Detta trots att förfallet av svenska statspapper under kvartalet var 60 miljarder kronor större än nyemissionen.

Stockholmsbörsen föll med 20 procent under tredje kvartalet och svenska och utländska investerare övergick till säkrare placeringar i form av räntebärande värdepapper. Under kvartalet placerade och ökade investerare sina innehav i svenska certifikat och obligationer. Bank och bostadsinstituts emitterade certifikat och obligationer minus förfallna certifikat och obligationer var 132 miljarder kronor. Bankerna emitterade framför allt certifikat och bostadsinstituten obligationer. Merparten av dessa förvärvades av utländska placerare.

Bankers och bostadsinstituts räntebärande värdepapper, transaktioner, Mdkr 

Hushållen har hållit igen under kvartalet och det finansiella sparandet låg på måttliga 0,3 miljarder kronor, att jämföra med motsvarande kvartal 2010 då sparandet var negativt, minus 26 miljarder kronor. Hushållens sparande uppvisar stor säsongsvariation. Andra kvartalet påverkas bland annat av aktieutdelningar. Tredje kvartalet tar många semester och då spenderas det. Vid en analys av enbart det tredje kvartalet syns en nedåtgående trend mellan 2006 och 2010. Hushållen spenderade då mer än de fått i inkomst. I år bröts det mönstret då sparandet var positivt.

Hushållen sålde aktier och fondandelar för knappt 10 miljarder och ökade sparandet i den tryggare sparformen bankinlåning med 28 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

  • • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

Pressmeddelande: Statistiska centralbyrån, SCB

Bild: (C) macky_ch—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -