QQM Equity Hedge upp i november

Stockholm (HedgeFonder.nu) – QQM Equity Hedge är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond med fokus på earnings momentum och earnings surprise. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Fondens förvaltare tar positioner i aktier baserade på en systematisk analys av earnings momentum och earnings surprise. Genom att använda en systema- tisk ansats kan omfattande datamängder bearbetas och analyseras, och för- valtningen hanterar alltid information konsekvent över tiden.

Fonden tar långa positioner i aktier som befinner sig i en positiv vinst- revideringstrend, och går kort i aktier som uppvisar en negativ vinstreviderings- trend. Positionerna kompletteras dels med kortsiktiga långa och korta posi- tioner i aktier som har lämnat överraskande starka eller svaga rapporter, dels med kombinationer av köpta och sålda positioner i derivat.

Under november steg fondens andelskurs med +1,04 procent. Den samlade värdeförändringen under året uppgår därmed till +1,86 procent och de sena- ste 12 månaderna har fonden ökat med +6,03 procent i värde.

November innebar en fortsatt hög volatilitet för världens finansiella markna- der, präglade av budgetproblemen i USA samt den allt mer allvarliga krisen i eurozonen. Oförmågan att lösa problemen i eurozonen riskerar att skapa recession i regionen, och kan dessutom försvåra en återhämtning av världs- ekonomin. Globala aktier, mätt som världsindex i lokal valuta, utvecklades svagt under månaden och sjönk med -1,28 procent.

Under månaden utvecklades såväl fondens långa som korta positioner väl, och lämnade var för sig positiva avkastningsbidrag. Fondens delportfölj som hedgar mot »fat tails«, häftiga kursrörelser i marknaden, lämnade åter ett signifikant resultatbidrag. Hedgeportföljen medförde dessutom att risken i fonden kunde begränsas.

Fondens aktieportfölj var vid utgången av november sammansatt av 95 långa positioner och 59 korta positioner.
 

Bild: (C) rebel—fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.