- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med Catella Nordic Long/Short Equity Fund

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Så sent som i december 2010 lanserade Catella sin Nordic Long/Short equity-fond, vilket utökade gruppen av hedgefondstrategier, som dittills till stor del varit dominerad av fond-i-fonder. Fram till och med oktober har de båda förvaltarna Sven Thorén och Jonas Wikström levererat en avkastning på över 7%, att jämföra med VINX Nordic Index som är ner med mer än -15%. Q4 startade med ett plus på 0,54%. Vi tog tillfället att tala med Sven och Jonas och här följer vad de hade att berätta.

HedgeFonder.nu: Long/Short-strategin representerar den största andelen bland hedgefonder. Även om det finns många dåliga, och ännu fler mediokra, så finns det redan många fonder att välja bland inom den strategin som är ganska bra. Vad fick Catella att starta ännu en och tro att ni skulle vara så mycket bättre?

Catella/Stefhan Klang, MD: I en av våra flaggskeppsprodukter Catella Hedge, som är en multi-strategy fond, så är en av strategierna L/S. Strategin förvaltas sedan 2004 och har lyckats bra samtidigt som vi har erhållit en gedigen erfarenhet om hur L/S förvaltning ska bedrivas. En annan anledning är att vi hade flera kunder som efterfrågade L/S-strategin som egen fond. Vi kan också se att efterfrågan motsvarade förväntningarna. Vi har idag mer än 25 olika institutioner/distributörer investerade i fonden. Vi trodde och tror också att Catella kan attrahera rätt förvaltare med rätt egenskaper för att bedriva absolutavkastande fonder, förvaltare med den unika egenskapen att kunna gå kort i marknaden och hantera derivat.

HedgeFonder.nu: Det allmänna marknadsläget som var när ni lanserade var ganska besvärligt. Ändå lyckades ni leverera avkastning och ta in närmare 200 miljoner SEK från marknaden. Med mindre än ett helt års förvaltning för fonden i böckerna, avkastar den som ni hade förväntat er och som era modeller förutspådde?

Catella/Sven Thoren, portföljförvaltare: Vi har haft en försiktig inställning till konjunkturen sedan i början på året, vilket visat sig i en låg nettoexponering och tidvis negativ nettoexponering. Vi har samtidigt haft en relativt låg bruttoexponering. Med det i åtanke och en volatil börs så är vi nöjda med fondens utveckling hittills.

HedgeFonder.nu: Till vem riktar sig er fond och hur ser den typiske investeraren ut?

Catella/Joakim Stenberg, Senior Business Development Manager: Fonden är en UCITS III fond och passar privatkunder så väl som institutioner eftersom vi erbjuder daglig likviditet och fler andelsklasser. Vi tror oss framför allt kunna attrahera professionella investera så som förmögenhetsförvaltare och fonder i fonder. Kunder som söker god riskjusterad avkastning är vår typiska kund idag.

HedgeFonder.nu: Används Catella Nordic Long/Short i andra Catella-portföljer? Hur, och i vilken omfattning?

Catella/Joakim Stenberg: Ja, vår multistrategifond Catella Hedge och våra fonder i fonder är investerade i fonden med total ca 50MSEK.

HedgeFonder.nu: I vilken typ av marknad förväntar ni er att fonden tjänar mest pengar och vad skulle göra det besvärligt för er?

Catella/Sven Thoren: Vi har ingen skevhet mot varken upp- eller nedåtgående marknader men generellt sett så upplever vi hög volatilitet som en svårare miljö. I en marknad med lägre volatilitet kommer vi förhoppningsvis kunna uppvisa en bättre avkastning än i en marknad som idag.

HedgeFonder.nu: Varför är det så svårt att bryta sig loss från sin lång-bias, även för lång/kort-förvaltare, och visa resultat även i sin korta bok?

Catella/Joakim Stenberg: Trots att förvaltare visat talang för traditionell aktieförvaltning betyder det inte att de har förmåga att effektivt hantera lång/kort-disciplinen. ”Gå kort” är en specialiserad kompetens som innebär att fondförvaltaren måste kapitalisera på de negativa aspekterna av resultatrapporter, värderingar, företagssammanslagningar och generella företagshändelser. Investerare bör leta efter förvaltare med gedigen erfarenhet av att ”gå kort”, vilka har en bra historik att uppvisa och som har en avancerad riskavdelning som kontinuerligt kan bevaka riskerna i fondens positioner och rapportera dessa till förvaltare och ledning.

Catella/Sven Thorén: Jag tror fortfarande många är fast i tesen att aktiemarknaden alltid går upp trots att vi haft i stort sett haft en stillstående marknad i tio år. Därför upplever många blankningar som en större risk än att vara lång. Finansmarknaden som helhet tjänar dessutom mer på en uppgång än en nedgång så de allra flesta är partiska; long only, säljsidan, bolagens ledningar etc. Informationen från bolagen och säljsidan som många förlitar sig på är således partiska.

HedgeFonder.nu: Så vad gör ni annorlunda på den korta sidan?

Catella/ Sven Thorén: Varje position ska tjäna pengar, lång som kort. Vi går i huvudsak kort i enskilda bolag. Vi tror att vi kan generera bättre överavkastning genom att gå kort enskilda bolag där övertygelsen är större jämfört med index. Vi gillar generellt inte pair trades heller, då tillåter man större förluster om helheten går bra. Vi vill att båda korta som långa positionerna ska kunna motivera sig själv.

HedgeFonder.nu: Kan ni berätta om er enskilt största vinst- och förlustaffär, som ni stängt, för fonden hittills?

Catella/ Sven Thoren: En av våra bästa affärer har varit en kort position i fiskodlaren Marin Harvest. Vår hypotes byggde på;

–          Snabbt ökat utbud

–          Ansträngd balansräkning

–          Kraftig positiv bias från analytiker och säljsidan.

En av våra sämsta affärer var ett innehav i MQ som på ytan som såg ut som ett value case. Många av konkurrenterna led av skenande kostnader medan MQ klarade av att hantera dessa p.g.a. strukturella besparingar. Däremot missbedömde vi den svenska konsumenten.

HedgeFonder.nu: Om vi tittar på risksidan: För att vara en aktiestrategi är en standardavvikelse på runt 5% ganska lågt. Hur definierar ni risk, hur hanterar ni den och hur ser ert risk-management ut?

Catella/Jonas Wikström, portföljförvaltare: Fondens nuvarande standardavvikelse är något lägre än förväntad risk. Catellas har en riskavdelning om fyra risk-managers som bevakar och rapporterar risk med fokus på standardavvikelse och Value at Risk. På regelbunden basis stresstestas portföljen under olika marknadsscenarion. Som förvaltare så tenderar vi att fokusera på performance attribution.

HedgeFonder.nu: Vad krävs för att ni ska gå in i en position, hur definierar ni positionsstorleken och när (vinst eller förlust) går ni ur igen?

Catella/Sven Thoren: Vi tar en lång position när vi har stark övertygade om att bolaget kommer leverera bättre än vad marknaden tror. Vi tar en kort position när situationen är motsatt, vi är övertygade om att marknaden har övervärderat bolaget.

Vi stänger positioner när vi nått vårt prismål eller när vi finner det nödvändigt att stänga positionen för att stoppa förlusten. Vi har inget utpräglat stop loss-filosofi utan överväger beslutet för varje position noga.

Storleken på positionen baseras på:

–          Hur starkt övertygade vi är

–          Avkastningsmålet.

–          Korrelaation med portföljen

–          Aktiens volatilitet

HedgeFonder.nu: Finns det något enskilt moment inom er investeringsprocess som ni vill förbättra och som ytterligare skulle förbättra Sharpe-kvoten?

Catella/Jonas Wikström: Investeringsprocessen kommer alltid finslipas men vi har inte för avsikt att ändra den.

HedgeFonder.nu: Bortsett från er lokala expertis och nätverk, varför tror du att den nordiska aktiemarknaden är ett intressant område för att förvalta en fond som er?

Catella/Jonas Wikström: Den nordiska marknaden är en utmärkt marknad för en L/S fond. Det finns stora möjligheter att generera alfa. Den nordiska marknaden är finansiellt mogen, genomlyst, likvid och bra reglerad.

Norden har många stora exportbolag med exponering mot tillväxtmarknader och Nordiska marknaden är en miniatyr av den globala. Samtliga sektorer är täckta och väl diversifierade.

Möjligheter att gå kort är god. Totalt finns det ca 790 företag med ett marknadsvärde om ca 610 miljarder EUR. Vi uppskattar att det är möjligt att gå kort i 450 av de 790 bolagen.

HedgeFonder.nu: Har ni några erfarenheter från marknaden som ni kan dela med er av?

Catella/Sven Thoren: Never sell short on gap opening.

 

 

Bild:  förvaltarna Sven Thorén och Jonas Wikström

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -