- Advertisement -
- Advertisement -

Regeringen utvärderar AP-fonderna

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Efter tio år med nuvarande regelverk har buffertkapitalet bidragit positivt till pensionssystemets finansiering. Det är under en period när utvecklingen på de finansiella marknaderna varierat och risktagande inte har gett förväntad utdelning. Det framgår av utvärderingen av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

Buffertfonderna, dvs. Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, har under perioden 2001-2010 haft en genomsnittlig avkastning på 4,8 procent per år, vilket överstiger inkomstindex som under motsvarande period haft en avkastning på i genomsnitt 3,2 procent per år. Under 2010 uppgick buffertfondernas avkastning till 10,2 procent.

Regeringens analyser visar vidare att Första-Fjärde AP-fonderna på olika sätt har dragit lärdom av den utmaning som tidvis oroliga marknader har inneburit. Det har medfört ökade skillnader i fondernas förvaltningsmodeller, men i mindre grad i fondernas portföljer. Ett ökat intresse för alternativa investeringar, i t.ex. fastigheter, kan också noteras.

Regeringen anser att de skillnader som uppstår mellan fonderna i grunden är positiva, men att det fortfarande måste säkerställas att fondernas resultat tydligt presenteras och utvärderas. Det gäller även resultaten av den aktiva förvaltningen, som alltjämt är otillfredsställande i fyra av AP-fonderna.

– AP-fonderna ska visa goda resultat och vara effektiva i sin förvaltning. Det är viktigt för hur privatekonomin ser ut för många av dagens pensionärer och hur den kommer att se ut för framtida pensionärer, säger finansminister Anders Borg.

Regeringen har tidigare påtalat att AP-fonderna har möjlighet att sänka sina kostnader genom administrativt samarbete. Årets utvärdering visar att kostnadsbesparingarna hittills är begränsade. Regeringen anser att fonderna bör fortsätta arbeta aktivt med frågan och kommer noga att följa det fortsatta arbetet.

Regeringen ser allvarligt på att det inte är möjligt att bedöma om ersättningarna till anställda uppfyller principerna i regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Ersättningarna förefaller höga i förhållande till andra myndigheter med kapitalförvaltande verksamhet, såsom Riksbanken, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet. Regeringen förutsätter därför att fonderna skyndsamt tillgängliggör underlag kring ersättningar till anställda och bedömningen av hur de förhåller sig till principerna i regeringens riktlinjer.

– Precis som i all annan statlig verksamhet ska de anställdas ersättningar vara rimliga, väl avvägda och måttfulla. Det är viktigt för att säkra förtroendet för AP-fonderna och ytterst för pensionssystemet, säger Anders Borg.

Bild: Rainer Sturm-aboutpixel.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

New Equity Managers Join Borea to Bolster Fund Offerings

Stockholm (HedgeNordic) – Following the acquisition of a majority stake by Frendegruppen – a consortium of Norwegian independent banks, Borea Asset Management is strengthening...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -