RB: BANKER BÖR BEHÅLLA EL ÖKA KAPITALRELATIONER -STAB RAPP

STOCKHOLM (Direkt) De svenska bankernas intjäning har förbättrats och
kreditförlusterna har minskat. Tillgången på marknadsfinansiering är god och
bankerna är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse.

Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av Riksbankens
stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen.

“Riksbanken bedömer därför att de svenska bankernas motståndskraft mot en sämre
ekonomisk utveckling är god”, skriver Riksbanken.

Riksbanken upprepar dock att bankernas beroende av marknadsfinansiering gör att
situationen kan försämras om oron på de finansiella marknaderna ökar.

“Därför kvarstår Riksbankens tidigare rekommendationer om att bankerna bör
behålla eller öka sina kapitalrelationer, minska sitt beroende av kortfristig
finansiering och förbättra sin offentliga likviditetsrapportering”, skriver
Riksbanken.

Riksbanken har reviderat ner sin prognos om bankernas kreditförluster perioden
2011-2013 till omkring 19 miljarder kronor, vilket beskrivs som “mycket lågt”
jämfört med de senaste åren.

Riksbankens stresstester visar att de svenska bankernas motståndskraft har
förbättrats och de har goda förutsättningar för att hantera en sämre ekonomisk
utveckling och högre kreditförluster. Däremot tar de större likviditetsrisker än
många europeiska .

Samtidigt upprepar Riksbanken att det finns skäl för att införa högre
kapitaltäckningskrav än vad som föreskrivs i kommande Basel III-regler, det
skulle minska systemrisken i det finansiella systemet och öka förtroendet för
bankerna. Enligt Riksbanken skulle de positiva samhällsekonomiska konsekvenserna
av mer motståndskraftiga banker överväga de nackdelar som “något dyrare”
banktjänster kan medföra.

“Det finns omständigheter i det svenska bankväsendet som medför risker som inte
fullt ut täcks av Basel III-regelverket. Därför bör de svenska bankerna åläggas
högre kapitaltäckningskrav än de som Basel III föreskriver”, säger Riksbankschef
Stefan Ingves.

Bild: (C) by Peter Kirchhoff-pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.