- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju: Marcus Wahlberg – Elementa

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Med ett förflutet på Harald Lundéns Hedgefond Eikos och med en gedigen investeringsbakgrund från Investment AB Öresund och Carnegie beslutade sig Marcus Wahlberg att lansera sin egen hedgefond, Elementa, den 5 mars 2015.

Elementa ingår i fondbolaget PSG Capital AB som grundades 2008. PSG Capital förvaltar sedan tidigare småbolagsfonden PSG Small Cap med 300 miljoner kronor i förvaltat kapital.

Elementa beskrivs som en absolutavkastande och analysdriven fond med långsiktig investeringshorisont. Fonden använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer.

HedgeNordic fick tillfälle att intervjua Marcus Wahlberg för att få en djupare inblick i fonden, dess strategi och hur Marcus ser på investeringar och nuvarande marknadsläge.

HedgeNordic: Beskriv din bakgrund och varför du valde att starta Elementa

Marcus Wahlberg: Jag kommer senast från Investment AB Öresund där jag var investeringsansvarig samt VD för dotterbolaget Ven Capital AB. Tidigare har jag arbetat med investeringar på H Lundén Kapitalförvaltning som förvaltade hedgefonden Eikos. Innan dess hade jag en tjänst inom corporate finance på Carnegie.

Jag har haft planer på att starta egen förvaltning under en längre tid och har alltid haft en entreprenör inom mig. Den valda investeringsstrategin passar mig och jag tyckte dessutom att marknaden saknade en sådan här produkt.

HedgeNordic: Vad ligger bakom namnet Elementa?

Marcus Wahlberg: Elementa är ett matematiskt verk som sammanfattade kunnande inom geometri år 300 f. Kr. Elementa konkurrerade ut tidigare böcker på området och var det ledande verket under mycket lång tid. Det är en bra målsättning även för fonden Elementa.

HedgeNordic: Hur ser du på klimatet att starta en hedgefond idag?

Marcus Wahlberg: Fonden är uppbackad av några mycket duktiga industrialister, finansmän och entreprenörer som valt att investera i Elementa. Jag tror att en förutsättning för att lyckas är att ha några duktiga investerare med sig från start. Då är strategin testad och stöd kommer att behövas under resans gång. Man måste vara långsiktig.

HedgeNordic: Vad är dina tankar gällande fondens mål och framtid?

Marcus Wahlberg: Målet är att leverera hög avkastning över tid till andelsägarna. Jag hoppas att fonden blir populär både hos de professionella investerare som investerar i absolutavkastande strategier och hos privatpersoner i stort. Målet är även att bygga upp en större organisation runt fonden.

HedgeNordic: Avgiftsstrukturen har en fast och en rörlig del där den fasta avgiften uppgår till 1,5 procent och den rörliga till 25 procent över årlig 5 procent nivå (tas ut månatligen). Berätta hur ni resonerat runt avgifterna, framförallt vad avser den rörliga delen. 

Marcus Wahlberg: 5 % är en rimligt hög avkastning som behöver uppnås innan någon rörlig avgift får tas ut. Mina investerare kräver en nivå som är högre än den rörliga marknadsräntan vilken är ca 0 %. Lyckas fonden leverera hög avkastning har investerarna inget emot att fonden erlägger rörlig avgift. Fast avgift behövs för att driva en seriös verksamhet. Om man vill ha denna typ av exponering är det dyrare än t.ex. en indexfond, samma sak gäller även för annan alternativ exponering som exempelvis private equity. Avkastning är det viktigaste, annars kommer fonden inte finnas kvar. Att den avräknas månatligen har att göra med att vi använder en kollektiv modell där insättningar/uttag kan göras vid varje månadsskifte. Om avkastningen överstiger 5 % för en rullande 12-månaders period så blir den rörliga avgiften per investerare densamma oavsett om man tar ut den månadsvis eller årsvis.

HedgeNordic: Kommer ni ha olika fondandelsklasser med olika avgiftsstruktur?

Marcus Wahlberg: Det finns inte med i planen.

HedgeNordic: Hur anser du att fonden skiljer sig från andra lång/kort fonder med nordiskt fokus?

Marcus Wahlberg: Följande huvudpunkter tycker jag sammanfattar vad som särskiljer fonden:

– Huvudinriktning små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar

– Långsiktig horisont både för investeringar och blankningar

– Fokus på absolut avkastning snarare än hedging

– Bra idéer får stor andel av tillgångarna

– Möjlighet att investera i företagsobligationer när rätt möjlighet ges

– Nordisk fokus med möjlighet att investera upp till 25 % utanför Norden

HedgeNordic: Finns det en lång bias i fonden? Hur ser nettoexponeringen för närvarande ut?

Marcus Wahlberg: Nettoexponeringen ska förväntas vara i intervallet -30% till +50%. Vid extrema situationer kan nettoexponeringen vara lägre eller högre. Nettoexponeringen har från start varit och är fortsatt ca marknadsneutral. Vid det senaste månadsskiftet var den 11,3%.

HedgeNordic: Berätta hur processen går till när ni investerar, vilka faktorer tas särskilt stor hänsyn till? Hur ser ni på tajming? Marknadsrisker kontra företagsspecifika risker?

Marcus Wahlberg:  Elementa är analysdriven och tittar mycket på företagens förmåga att generera tillväxt och kassaflöden. Processen består av flera steg där även risken i varje enskilt bolag analyseras. Fonden betalar hellre ett något högre pris för ett bra bolag än ett till synes lågt pris för ett bolag som verkar i en svår bransch med svag marknadsposition.

HedgeNordic: Hur anser du värderingarna ser ut för närvarande, var ser ni risker/möjligheter?

Marcus Wahlberg: Det blir svårare och svårare att hitta bra bolag till ett rimligt pris. Mycket är för dyrt och tittar man på multiplar baserade på historisk intjäning över längre tid är det riktigt dyrt. Därför är det extra viktigt att hitta bolag som har en ljus framtid. För Elementas del öppnar höga värderingarna upp för att hitta många intressanta blankningar. Kan man kombinera ett bolag i en svår bransch och svag marknadsposition med en hög värdering blir det mycket intressant som blankning.

HedgeNordic: På vilken tidshorisont tas en typisk position? De mer kortsiktiga positionerna, tenderar de vara mer korta än långa?

Marcus Wahlberg: Den typiska positionen tas på 3-5 år. Jag äger gärna bolag betydligt längre än så. En del av portföljen kan vara mer kortsiktig, detta gäller både för långa och korta positioner.

HedgeNordic: Varför har ni valt att inkludera företagsobligationer i strategin? Hur resonerar ni runt kreditrisk när ni initierar en sådan position?

Marcus Wahlberg: Företagsobligationer kan ge bättre risk/reward vid vissa tillfällen. De intressanta obligationerna hittas hos samma typ av bolag som för aktieinvesteringar. Elementa har ingen begräsning vad gäller kreditrisk utan investeringsbeslutet tas utifrån bolagens förmåga att generera kassaflöden och tillväxt.

HedgeNordic: Kan strategin gå cash vid stor osäkerhet eller tenderar ni alltid vara i marknaden?

Marcus WahlbergElementa kommer alltid att ha en exponering men den kan vara högre eller lägre, eller negativ om vi pratar nettoexponering. Den bestäms utifrån hur många intressanta investeringar och blankningar som hittas snarare än marknadssyn.

HedgeNordic: Ni säger att ni riktar er primärt till institutioner, samtidigt är minsta insättning i fonden 50 000 SEK. Hur kommer fonden säljas och marknadsföras, via vilka plattformar kan fonden köpas för privatpersoner?

Marcus Wahlberg: Den aktiva marknadsföringen riktar sig till förmögna privatpersoner/family offices och institutioner. Men alla har möjlighet att investera. Jag är glad att kunna erbjuda Elementa till en bred grupp av investerare. Fonden kan för närvarande köpas via AIF-förvaltaren PSG Capital AB eller via Avanza.

HedgeNordic: Hur ser intresset för fonden ut under dess initiala fas?

Marcus Wahlberg: Intresset bland de som känner eller känner till mig har varit stort. Det finns även spännande diskussioner igång med flera potentiella investerare, men fokus är nu i startfasen att bygga upp portföljen. Det är glädjande att fonden fått en bra start.

HedgeNordic: Nämn en visdom du lärt dig under dina år som förvaltare.

Marcus Wahlberg: Bättre att betala mer för ett bra bolag/intressant case med spännande framtid än att endast leta efter bolag som ser billiga ut, de visar sig för ofta vara dyrköpta. Försök att göra stora positioner av bra idéer. Det finns inte obegränsat med bra investeringar.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Early Buy Signals Ignite a Rebound

Stockholm (HedgeNordic) – In mid-November 2022, Nils Brobacke launched Brobacke Global Allokering, a discretionary multi-asset global macro fund. Following mixed performance in the first...

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -