- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med John Helgesson och Michael Guldstrand – Adapto Nordic

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Adapto Nordic är en Luxemburg registrerad fond med daglig likviditet som förvaltas av Adapto Advisors AB i Stockholm. Fonden startade i 2006 och har överlevt krisåren väl med en bra sammansatt strategi av risktänkande och vinstfocus. Förvaltarna, John Helgesson och Michael Guldstrand beskriver fonden som ”en etisk lång/kort absolutavkastande aktie-fond”, med starkt fundamentalt focus kombinerat med egenutvecklade beslutsmodeller.

2012 var fondens bästa år sedan start med en avkastning på 14,37%. Vi såg det som en möjlighet att möta de två förvaltarna på deras kontor i centrala Stockholm för att lära oss mer om deras arbetssätt. Så här följer vår diskussion.

HedgeFonder.nu: Ni beskriver er förvaltningsstrategi som en kombination av tekniska modeller och fundamental analys. Skulle ni kunna beskriva lite mer om hur ni handlar och hur ni använder de två teknikernas underliggande tankar?

John Helgesson: Den fundamentala analysen överskuggar alla beslut, men inför det slutgiltiga beslutet vid en investering använder vi tekniska beslutsmodeller som hjälpmedel för att försöka hitta rätt timing i allokeringen.

HedgeFonder.nu: Ert investeringsuniversum beskrivs som ”likvida nordiska aktier”. Vad anser ni är så attraktivt i de Nordiska marknaderna jämfört med andra utvecklade marknader?

Michael Guldstrand: För oss har de nordiska marknaderna en stor fördel jämte ett bredare globalt eller europeiskt universum. De nordiska marknaderna har flera intressanta branscher och industrier; allt ifrån råvarubetonade bolag till IT och Pharma. Vi vill vara en riktig nordisk Hedge fond och känner oss helt komfortabla med samtliga nordiska marknader. Vi lägger mycket focus på att träffa företagsledningar och vi vill ha en löpande dialog med dem. Makrofocuseringen vi sett under senare år har hos många förvaltare inneburit att denna dialog med bolagen förskjutits till bakgrunden. Vi vill att långsiktigheten ska genomsyra både investeringen och relationen med ledningen. Ett nordiskt focus gör att vi har praktisk möjlighet att faktiskt ha de relationer som vi behöver. Att gripa efter ett för stort geografiskt område skulle inte bli trovärdigt med vår strategi. Vilka svenska förvaltare har haft ”på-tu-man-hand” möten med Apple’s ledning. Eller hur många gånger är Nordiska förvaltare i Kina för att möta bolag och ledningsgrupper, frågar Michael. Trovärdigheten är viktig för oss!

HedgeFonder.nu: Vilken sorts marknad passar er investeringsstil bäst, och vilken sorts marknad tycker ni är svårast?

michael guldstrand
Michael Guldstrand

Michael Guldstrand: För oss passar en marknad där det finns möjlighet för omvärderingar. Det finns två typer av marknader som kan betecknas som ”svåra”. Exempelvis en sidledes gående marknad under lång tid eller en marknad som kännetecknas av stark dittills okänd makropåverkan. 2007/2008 var år som man brukar säga ”marknaden dittills inte hade sett sedan 30-talet”. Bolagsvärderingar spelade inte någon roll och över-allokeringar i aktier skulle säljas avsett pris. Adapto Nordic’s sämsta månad under 2008 var -3,4% och året slutade på minus 4,9%. Vi brukar skämtsamt säga att det sämsta året blev vårt bästa – vilket även jämförelsen med andra Hedge fonder med liknande focus visar. Investerat kapital skyddades av vårt focus på likvida aktier och känsligheten för hög volatilitet som marknaden hade under denna tid. Vår exponering i marknaden var låg och vi arbetade tidigt med att sprida riskerna och säkra investorernas medel ”man visste ju inte hur illa det kunde bli”.

En marknadstyp vi inte har sett under lång tid och som kanske vi har framför oss är ”inflationsekonomi”. Vi funderar mycket på hur man ska handskas med vårt investeringsfocus i en sådan marknadstyp. En effekt brukar vara generellt högre avkastningskrav. En annan är en flykt in i realtillgångar för värdesäkring. Den nordiska aktiemarknaden tillhandahåller många bolag med intressanta karaktäristika för en sådan marknad. Utmaningen består att vara investerad vid rätt tidpunkt!

HedgeFonder.nu: Skulle du kunna förklara hur ni bestämmer att investera, vid vilket pris och med hur stor andel av era tillgångar?

John Helgesson: Våra beslut att investera grundar sig framförallt på fundamental analys. Vi samlar ”bra investeringsidéer på hög”, vi möter ledningsgrupper och väntar ut rätt tillfälle att investera. Vi är generellt demokratiska till våra idéer och de får alla lika mycket uppmärksamhet. Men för att investera skall priset på tillgången motivera en positiv avkastning, en förväntan på cirka 10-15%. Hur mycket vi allokerar kan variera men vi försöker sprida det jämnt. Avgörande är framförallt att kunna hålla en någorlunda markandsneutral portfölj, dvs. långa investeringars beta skall balanseras av korta investeringars beta. Vi vill dock inte marknadsföra oss som marknadsneutrala, eftersom vi vill kunna ha flexibiliteten att vara lång eller kort vid olika tillfällen. Exempelvis har vi varit korta marknaden sedan årsskiftet – en svår balansgång då marknaden faktiskt varit stark sedan årsskiftet. Vårt resultat i januari om +3,66 ska ses som en ren Alpha produkt.

HedgeFonder.nu: När ni säljer och går ur en position, vilka är de typiska avgörande faktorerna? Är det samma faktorer som avgör för en vinst resp. förlust position?

Michael Guldstrand: Enkelt uttryckt kan man säga att vi lämnar positionen när investeringen har uppnått vårt förväntade avkastningsmål. Vi brukar marknadsföra oss som vinsttagande och alpha-focuserade förvaltare – vi gillar att ”boka ut vinster”. Relativa vinster sätter inte smör och bröd på bordet för absolutavkastande förvaltare. Det finns en ”småländsk gnetighet” i relationen till vinst-focus. Vi gillar inte att ta förluster utan väntar hellre ut investeringen. Naturligtvis har vi löpande kontakt med bolagen och ledningen för att förstå om det finns något vi missat i deras kommunikation eller om nya omvärldsfaktorer har påverkan på bolaget. Vi vill inte låta oss styras av tillfälliga månadsrapporteringar eller marknadsstämningar. Vi är en absolutavkastande dagshandlad fond (möjlighet till dagliga insätting/uttag) men vi har ett övergripande mål om att ge en avkastning om >8% per år. Att då låta dagsformen avgöra investeringarna blir kontraproduktivt. Naturligtvis tar vi en förlust om vi har fått fel i vårt beslut – men beslutet måste föregås av en dialog med bolagets ledning; att vi faktiskt hade fel i vår ursprungliga analys! Denna tröghet har visat sig vara vår styrka!

HedgeFonder.nu: Skulle du kunna förklara, så som förvaltare av en lång/kort aktie fond, under vilka omständigheter ni kortar, hur ofta det händer och hur har den historiska avkastningen varit för de korta positionerna?

John Helgesson: Vi brukar marknadsföra Adapto Nordic som en absolutavkastande etisk fond. Avkastningen mellan långa respektive korta sidan varierar över tid. Skulle jag gissa på ett genomsnitt kommer sannolikt 60% från vinsten från långa positioner och 40% från korta, säger Michael. Många absolutavkastande fonder är korta terminer som motvikt till sina långa aktiepositioner – detta har vi slutat med! Vi har som focus att endast ha långa och korta positioner i aktier. Orsaken till att vi inte använder terminen ”längre” är att man som tenderar se terminskortningar som en ”försäkringspremie” mot marknadsfall. Detta är en ”tankevurpa”; försäkringspremier är definitionsmässigt en kostnad och man finner över tid sällan vinst på årsbasis i terminshandeln hos absolutavkastande fonder. Vidare förutsätter en kortning att man har en åsikt om marknaden – vilket faktiskt är svårt att ha om man inte är makroekonom. Vi focuserar på aktier och försöker hantera marknaden genom graden av beta mellan korta och långa aktieinvesteringar. Det har visat sig framgångsrikt, säger John.

HedgeFonder.nu: Både ert namn Adapto och Kameleonten i er logotyp visar på associationer till ”anpassa (eng. Adapt), förändra.” Hur viktigt är det att anpassa sig till marknadens förutsättningar, (och hur löser ni konflikten med att ha ett systematiskt angreppsätt?)

Michael Guldstrand: Det finns en motsättning mellan att vara trogen sin övertygelse och att vara anpassad till omständigheterna. Det är dock viktigt att anpassa sig i stort och smått och vi gör det kontinuerligt genom att ompröva förväntningar på våra investeringar. Samtidigt vill man vara långsiktig. Vi brukar säga att man måste vara en bra ”molnspanare” – en som letar potentiella oväder i horisonten. Samtidigt måste man lösa dagens uppgifter att finna investeringar med en god riskjusterad avkastning. Det dualistiska arbetssättet är konsekvent hos oss.

HedgeFonder.nu: Under 2012 så överskred Adapto Nordic vid tre tillfällen sin bästa månad någonsin (4,44% i maj 2009). Kan du förklara varför det hände så många gånger under 2012? Ökade ni fondens generella risk aptit?

Michael Guldstrand: Med erfarenheten av krisåren reviderades fondens strategi under sommaren 2011. Den största förändringen är att den viktigaste strategin numera är fundamental analys. Långsiktigheten leder till en lägre omsättningshastighet med en i viss mån högre standardavvikelse. Riskaptiten är snarare mindre än förut då långsiktigheten blivit viktigare. Kunskapen om bolagen och investeringarna blivit större och risken därmed mindre.

HedgeFonder.nu: Skulle ”djävulens advokat” ha ett starkt mål att kalla den reviderade strategin och förändringen av förvaltarna som mindre viktig?

John Helgesson: Absolut inte, den mer fundamentala strategin spelar roll. Sedan sommaren 2011 har fonden presterat 30% i en svår marknad.

HedgeFonder.nu: 2012 var som nämnt ert bästa år någonsin sedan ni startade. Skulle du kunna indikera några av portföljens vinnare under året.

Michael Guldstrand: Adapto Nordic har oftast mellan 20-30 positioner (aktier) i portföljen. Om vi ska nämna några investeringar som visat långsiktig potential på långa sidan är det bland andra Coloplast och Novo Nordisk, på korta sidan Seadrill och Yara.

HedgeFonder.nu: Med er årliga avkastning runt 4% och standard avvikelse kring 8%, har Adapto Nordic en Sharpe kvot på 0,5 (antag riskfri ränta på 0%). Är detta det ni hade som mål och anpassat fonden för?

John Helgesson: Sedan implementeringen av den reviderade strategin sommaren 2011 ser sifforna annorlunda ut. Vi har en årlig avkastning kring 16% och en standardavvikelse på 10% det ger en Sharpe på 1,6 (antag riskfri ränta på 0%). Vårt nuvarande mål är en årlig avkastning på 8% som skall vara jämnt spritt över året.

HedgeFonder.nu: Ni har implementerat ett SRI (etisk, Social Responsible Investments) program för era investeringar och dagliga arbete, varför anser ni att det är viktigt för er och era investerare. Hur stor andel av ert universum klar era SRI krav?

Michael Guldstrand: Vi som individer och faktiskt som föräldrar vill försöka vara förebilder i de flesta sammanhang – inkluderat våra investeringar. Vi har även investerare till fonden som har uttalade etiska krav-profiler och vi hoppas att vi kan attrahera en större del av dessa. När det gäller aktier är det cirka 10 aktier ur vårt aktiva universum på cirka 300 aktier som faller igenom på vår SRI screening.

HedgeFonder.nu: Kan du dela med dig lite av er marknadsvisdom med oss?

John Helgesson: Att andra håller med dig eller tycker olika gör inte att du har rätt eller fel. Fokusera därför bara på fakta och gör det du är bäst på.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -