Svensk ekonomi har vistat stark motståndkraft 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde kvartal i fjol. När tillväxten i Europa har stagnerat så har Sverige visat stark motståndskraft. Det konstaterar SCB i rapporten “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” för det andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

“En låg varuimport medförde att utrikeshandeln bidrog till tillväxten andra kvartalet. Både hushållkonsumtion och offentlig konsumtion bidrog svagt till tillväxten medan fasta bruttoinvesteringar stannade av efter ett tillsynes tillfälligt stark första kvartal”, skriver SCB.

SCB konstaterar att den globala BNP-tillväxten visar en fortsatt svag trend trots massiva stimulansåtgärder samtidigt som inbromsningen i världsekonomin är bred. Även om svensk BNP  hittills i år har visat motståndskraft, och varit en av de starkare i Europa, brukar påverkan från omvärlden traditionellt vara stor på svensk ekonomi. Det gör att det ekonomiska läget snabbt kan förändras, enligt SCB.

Svensk export gick svagare än världshandeln, men steg i paritet med utvecklingen i andra industriländer. Exporten till nordiska grannländer kompenserade för en svagare efterfrågan i övriga Europa, skriver SCB, som noterar att kronförstärkning och svag omvärldsefterfrågan bekymrar de exporterande företagen vilket framgår av senaste exportchefsindex.

De skriver vidare att hushållskonsumtionen tappade farten andra kvartalet, främst bilinköpen stannade av då hushållen istället prioriterade sparandet och sparkvoten andra kvartalet låg på en historiskt hög nivå.

Enligt SCB tycks investeringarna ha kommit in i en lugnare fas och ökningstakten i de fasta bruttoinvesteringarna sjönk tillbaka igen efter den till synes
tillfälligt kraftiga ökningen första kvartalet 2012.
Det svenska näringslivet bibehöll tillväxttakten från första kvartalet och nedgången i produktionen under fjärde kvartalet 2011 ser ut att vara ett tillfälligt hack i kurvan.

Signalerna från arbetsmarknaden var av blandad karaktär, enligt SCB, som noterar att arbetskraftsdeltagandet steg under årets andra kvartal till följd av bland annat färre sjuka.

Det ökade arbetskraftsutbudet har inneburit fler sysselsatta men också en ökad arbetslöshet, dock utan signifikant stora förändringar. Noterbart var att antalet arbetade timmar i ekonomin fortsatte att minska trots fler sysselsatta.

“Det visar ett fortsatt osäkert läge på arbetsmarknaden där också antalet vakanser ökade mer än antalet lediga jobb”, skriver SCB.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.