Moody´s sänker betyg Handelsbanken, Nordea ett steg till AA3

STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Moody's har sänkt det långfristiga kreditbetyget för Handelsbanken och Nordea med ett steg. För SEB och Swedbank upprepas tidigare betyg.

Samtliga svenska banker tilldelas stabila utsikter, vilket reflekterar en relativt motståndskraftig operativ miljö på hemmaplan, en stark efterfrågan på bankernas marknadsfinansiering, stabila resultat och relativt sunda kapitalnivåer.

Det framgår av ett pressmeddelande daterat den 24 maj.

Handelsbanken och Nordea tilldelas nu betyget Aa3 medan A1 upprepas för SEB och A2 för Swedbank.

Främsta orsak till nedgraderingarna av Handelsbanken och Nordea är deras
beroende av kapitalmarknadsfinansiering, vilket anses mindre stabilt än
hushållsgenererad upplåning.

“Det beroendet av potentiellt volatila upplåningskällor är den främsta
anledningen till nedgraderingen av Handelsbanken och Nordea, som oavsett det fortsatt rankas bland de bästa europeiska bankerna”, skriver Moody's.

Moodys noterar att flera åtgärder begränsat magnituden av sänkningarna.
Speciellt att den svenska ekonomin så här långt utvecklats väl jämfört med andra ekonomier inom EU.

Moody's anser därutöver att säkerställda obligationer är mindre volatilt än kortsiktig upplåning med icke säkerställda papper. Till skillnad från speciellt Danmark matchar samtidigt förfallen av säkerställda obligationer i Sverige tillgångarna och den inhemska investerarbasen anses vara stark.

Inte heller har Moody's ändrat synen på statligt stöd för de fyra svenska storbankerna.

För Handelsbankens del noterar Moody's att bara 35 procent av upplåningen kommer från inlåning, men att betyget samtidigt får stöd av bankens starka position på den svenska marknaden och bankens väldigt starka tillgångskvalitet. Utöver det uppskattar Moodys uthålligheten i Handelsbankens vinster under krisen, främst drivet av räntenettot. Å andra sidan anges en hög koncentration mot
fastighetssektorn som negativt.

Även Nordea anses beroende av kapitalmarknadsupplåning. Dock anses den
pan-nordiska, diversifierade, affärsmodellen positivt för kreditbetyget. Vad gäller framtida tillgångskvalitet anses bankens exponering mot fastigheter och shipping vara bräcklig.

För SEB och Swedbank konstaterar Moodys att de förbättrat sig på flera punkter även om de också till stor del är beroende av upplåning på kapitalmarknaderna.

För SEB:s del nämns lönsamhet, tillgångskvalitet och en förlängd
förfallostruktur på upplåningen samt en ökad andel inlåning och förbättrade likviditetsbuffertar tillsammans med kapitaliseringen som positivt. För Swedbank lyfter Moodys fram en avsevärd, och fortsatt, förbättring av bankens förlängda förfallostruktur på upplåningen samt ökade likviditetsreserver. Även den stora andel bolån som finansieras med säkerställda obligationer lyfts fram.

Moody's genomgång reflekterar i varierande grad tre övergripande punkter för de svenska bankerna:

1. Ett jämförelsevis högt beroende av marknadsfinansiering, vilket
kreditvärderingsinstitutet anser mindre pålitligt under svåra stresscenarier, även om Moody's erkänner att de svenska bankerna har relativt sett god access till kapitalmarknaderna trots svåra marknadsförhållanden på senare år.

2. Måttlig lönsamhet på grund av priskonkurrens på hushållslån i en
lågräntemiljö och ökade upplåningskostnader. Den låga vinstmarginal det leder till kan enligt Moody's göra det utmanande för svenska banker att åter bygga upp kapitalet vid händelse av oförutsedda förluster

3. Risker i tillgångskvaliteten. Trots en robust utveckling till dags dato givet den till EU exportdominerade svenska ekonomin betyder det att företag som lånat pengar är exponerade mot svagheter i Europa och bankernas stora, till störst del rörliga bolåneböcker är känsliga för försämrad kreditkvalitet i händelse av högre räntor.

I Moody's svenska genomgång berördes även Landshypotek, som fick sitt
långfristiga kreditbetyg nedgraderat två steg, till Baa2, främst motiverat av den koncentrerad tillgångsportfölj och nästan uteslutande beroende av marknadsfinansiering.

Utanför Sverige hann Moody's även med att sänka DNB:s långfristiga kreditbetyg till A1, från tidigare Aa3.

Bild: (C) shutterstock_koya979

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.