Fortsatt börsoro och stora uttag från aktiefonder i september

(Fondbolagens förening) – September präglades av fortsatt börsoro och uttagen ur aktiefonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 7,3 miljarder kronor och aktiefonder hade ett nettoutflöde på 14,6 mdkr. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoinflöde på 5,7 mdkr. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och blandfonder hade nettoinsättningar på 0,8 respektive 0,6 mdkr. Vid utgången av september uppgick den samlade fondförmögenheten till 1 719 mdkr.

Under 2011 har totalt 3,2 miljarder kronor nettouttagits ur fonder. Aktiefonder uppvisar ett sammanlagt nettoutflöde på 66 mdkr medan övriga fondtyper haft nettoinflöden. De största nettoinsättningarna har hittills i år tillfallit penningmarknadsfonder med 38 mdkr.

 

”De stora uttagen från aktiefonder i september var väntade utifrån de många problem som finns i världen och som yttrar sig på aktiemarknaden. Vi får hoppas att vi snart får positiva besked om exempelvis åtgärder i Grekland, eurons framtid och arbetsmarknaden i USA. Detta behövs för att få aktiemarknaden att återhämta sig och volatiliteten att minska. Ingen har facit om framtiden och om hur lång tid allt detta dröjer. De flesta spararna ser tiden an, och än en gång vill jag betona att sparande i aktiefonder alltid ska ses på lång sikt. Det är också viktigt att ha en god riskspridning i sitt sparande”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.     

”På årsbasis är det nu nettouttag från fonder på 3 miljarder kronor. Det ska dock sättas i proportion till att värdeminskningen har varit 242 miljarder kronor. Av minskningen av den totala fondförmögenheten står nettouttagen för 1 procent och värdeminskningen för 99 procent. ”

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt mycket svag med stora svängningar från dag till dag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med knappt 6 procent.

I princip samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden i september. Störst var uttagen från Sverigefonder på 6,4 mdkr. Endast Kinafonder och Japanfonder hade marginella nettoinflöden under månaden.

Hittills i år uppgår nettoutflödet från aktiefonder till totalt 65,7 mdkr och samtliga fondkategorier utom Nordamerika och Japan har uppvisat nettouttag.  

 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september till 1 719 miljarder kronor, varav 887 miljarder (motsvarande 52 procent) var placerade i aktiefonder.

 

Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick den samlade fondförmögenheten till 1 964 mdkr, varav 1 190 miljarder var placerade i aktiefonder. Detta innebär att den totala fondförmögenheten har minskat med 245 miljarder kronor (12,5 %) under de tre första kvartalen 2011. Av denna minskning utgör nettouttagen under året endast 1 procent medan resterande 99 procent (242 mdkr) utgörs av negativ värdeutveckling. Förmögenheten i aktiefonder har under motsvarande period minskat med drygt 300 mdkr (25 %), varav ungefär en femtedel är hänförlig till nettouttagen på 66 mdkr. 

 

 

Bild: (C) aboutpixel.de—Marc-Hemkhaus 

 

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.