- Advertisement -
- Advertisement -

ECB: INTENSIFIERADE NEDÅTRISKER FÖR TILLVÄXTEN

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Nedåtriskerna för tillväxten i euroområdet har intensifierats. Inflationen förblir hög på kort sikt men väntas dämpas därefter.

Det skriver Europeiska centralbanken, ECB, i sin månadsrapport, som offentliggjordes på torsdagen. Rapporten presenteras en vecka efter ECB-rådets möte och upprepar som brukligt argumentationen från förra veckans presskonferens.

ECB lämnade sin styrränta oförändrad på 1,50 procent vid mötet.

ECB konstaterar att inflationen förblivit hög och att inkommande data bekräftar uppfattningen att inflationen väntas förbli över 2 procent kommande månader men sjunka därefter. Pågående spänningar på finansmarknaderna och ogynnsamma effekter på finansieringsförhållandena kommer sannolikt att dämpa den ekonomiska tillväxttakten i euroområdet under andra halvåret.

“De ekonomiska utsikterna är fortsatt behäftade med hög osäkerhet och intensifierade nedåtrisker”, skriver ECB.

Samtidigt förblir korträntorna låga. Det förblir avgörande för penningpolitiken att behålla prisstabiliteten på medellång sikt, och behålla en fast förankring av inflationsförväntningarna i linje med målet.

“Det krävs en mycket genomgripande analys av alla inkommande data och utvecklingen under kommande tid”, skriver ECB.

ECB konstaterar att tillväxten i euroområdet väntas vara dämpad under andra halvåret. En rad faktorer synes trycka ned det underliggande momentumet, inklusive en svagare global efterfrågetillväxt, fallande förtroende hos företag
och hushåll och ogynnsamma effekter på finansieringsförhållandena från pågående spänningar i en rad statsobligationsmarknader i euroområdet. Samtidigt väntas
tillväxten gynnas av fortsatt positiv tillväxt på tillväxtmarknaderna liksom från de fortsatt låga korträntorna och olika åtgärder för att stötta finanssektorns funktionssätt.

Riskerna för tillväxten ligger fortsatt på nedsidan i en miljö av särskilt stor osäkerhet. Nedåtrisker kommer från de pågående spänningarna i den del segment på finansmarknaderna i euroområdet och på global nivå, liksom potentialen för att
detta tryck ska spilla över till euroområdets reala ekonomi. De kommer också från fortsatt höga energipriser, protektionism och möjligheten av en oordnad upplösning av globala obalanser.

Vad gäller inflationen noterar ECB att inflationstakten varit förhöjd sedan slutet av förra året, i huvudsak drivet av högre energi- och råvarupriser. Framåtblickande väntas inflationstakten förbli över 2 procent under kommande
månader men sjunka därefter. Detta mönster återspeglar förväntningarna om relativt stabil löneutveckling i en miljö av dämpad ekonomisk tillväxt.

ECB fortsätter att anse att riskerna mot inflationen i huvudsak är balanserade. På uppsidan kommer den främsta risken från möjliga höjningar av indirekta skatter och administrerade priser, på grund av behovet av budgetkonsolidering
kommande år. Den främsta nedåtrisken kommer från inverkan av en svagare tillväxt än väntat i euroområdet och globalt.

Vad gäller den monetära utvecklingen noterar ECB att trenderna i breda mått på tillväxten i penningmängd och lån i stort har stabiliserats under de senaste månaderna, och den underliggande takten i monetär expansion förblir dämpad.

ECB konstaterar att läget i banksektorn kräver särskild uppmärksamhet, med hänsyn taget till samspelet mellan skuldrisker och bankernas finansieringsbehov.
ECB uppmanar återigen bankerna att göra vad som är nödvändigt för att stärka balansräkningarna, behålla vinster, begränsa bonusar och vända sig till marknaden för att stärka sin kapitalbas. När det är nödvändigt bör bankerna ta
del av statligt stöd, inklusive i förlängningen EFSF:s möjligheter till utlåning till länder för att möjliggöra en rekapitalisering av banker.

ECB beslutade vid mötet också att genomföra två långa repor, med full tilldelning. En tolvmånadersrepa genomförs i oktober och en 13-månadersrepa i december. ECB kommer att behålla full tilldelning med fast ränta i sina kortare repor fram till och med åtminstone juli 2012. Tremånadersrepor kommer att
genomföras varje månad till och med juni 2012.

ECB beslutade också att återintroducera ett program för köp av säkerställda obligationer, med ett omfång om 40 miljarder euro.

ECB noterar att likviditetstillförseln kommer att fortsätta säkra att bankerna i euroområdet inte begränsas på likviditetssidan, men upprepar samtidigt att alla icke-standardåtgärder är tillfälliga till sin natur.

Bild: (C) freedigitalphotos.net

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -