SEB:s Finanschefsindex – Konjukturoron har nått företagen

Finanschefsindex för augusti visar att konjunkturoron bland Sveriges finanschefer har ökat kraftigt sedan den förra mätningen i maj. Försämringen spänner över alla delkomponenter med den största försämringen noterad i affärsklimatet. Det försämrade affärsklimatet avspeglar sig i att oron för lägre efterfrågan återvänt med kraft efter den senaste tidens svaga tillväxtsignaler framförallt från USA tillsammans med fortsatta skuldproblem i Europa. En starkt bidragande faktor till den stora förändringen i indexet denna gång är att betydligt fler finanschefer oroar sig för utvecklingen på kreditmarknaden. Detta tydliggör kreditmarknadens nära sammankoppling med den statsfinansiella oron i delar av Europa.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna fortfarande har en positiv förväntansbild om än betydligt svagare jämfört med den senaste mätningen i maj 2011. SEB:s Finanschefsindex får värdet 55 i augusti, ner från 62 i maj.

Försämrat affärsklimat och ökad konjunkturoro

Efter tre kvartal med stark tilltro till affärsklimatet ser vi ett kraftigt fall i denna variabel i augusti. Den senaste tidens statsskuldsoro i Europa samt osäkerheten kring USA:s tillväxt har satt tydliga spår. Trenden mot lägre vinstförväntningar bland finanscheferna har fortsatt trots de generellt starka rapporterna för årets andra kvartal. Andelen finanschefer som tror på förbättrat resultat för helåret har minskat till 56 procent, jämfört med 62 procent i maj och 69 procent i februari. Att vinstförväntningarna för 2011 jämfört med 2010 har försämrats sedan vår mätning i maj har flera möjliga förklaringar. Vi ser bland annat att oron för efterfrågan återigen har ökat, driven av den pågående skuldkrisen i Europa, krisen i mellanöstern och den svaga utvecklingen i den amerikanska ekonomin, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med kreditanalytiker Disa Hammar har sammanställt rapporten.

Svagare finanser

En något oroande utveckling i denna mätning är att finanschefernas förtroende för det egna företagets finansiella situation så tydligt har försvagats. Även om de flesta fortfarande är positiva eller neutrala har andelen som bedömer situationen som gynnsam eller mycket gynnsam minskat till 59 procent från 86 procent i maj. Den mindre positiva synen på den finansiella ställningen reflekteras också i att finanscheferna i högre utsträckning skulle prioritera skuldneddragning vid ett eventuellt kassaöverskott och att intresset för finansiella investeringar ökat på bekostnad av strategiska investeringar, säger Hammar.

Färre prishöjningar i sikte

En annan intressant trend är att finanscheferna för tredje kvartalet i rad signalerar en svagare tro på prishöjningar på sitt företags produkter. Andelen som förväntar sig prishöjningar på 1-3 procent har fallit från 71 procent i vår mätning i februari i år till 47 procent i vår augustimätning, säger Lindahl.

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för tjugoandra gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.