- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med hedgefondförvaltaren Marcus Grimfors, CB Hedge

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Long/Short European Equity Fund CB Hedge – CB Asset Management AB

Alex Åkesson: Kan du berätta lite om din investeringsfilosofi?
Marcus Grimfors: Vår investeringsfilosofi utgår ifrån grundtanken att alla investerare, såväl privata som institutionella, vill ha avkastning på sina pengar. Utifrån denna grundtanke är målsättningen för CB Hedge att generera en positiv avkastning, oberoende av hur marknaden går. Detta gör vi genom att aktivt investera i bolag som vi bedömer har förmågan att prestera bättre än europaindex, samtidigt som vi är korta detta index vilket ger ett systematiskt skydd vid nedgång. Förvaltningen är aktiv, men bygger ändå på långsiktighet i aktieurvalet vilket gör att omsättningen i portföljen vanligtvis är mycket låg.
Vi lägger även stor vikt vid etik- och miljöaspekter och CB Hedge är en av få hedgefonder som har ett etiskt ramverk. CB Fonder ingår även i den skara svenska förvaltare som undertecknat UNPRI, de av FN sanktionerade principerna kring socialt ansvarfulla investeringar.

Åkesson: Kan du beskriva investeringsstrategin mer i detalj?
Grimfors: CB Hedge är en hedgefond lång/kort europeiska aktier. Fondens strategi är att skapa meravkastning genom aktiv förvaltning, dock med långsiktiga innehav. Målet för fonden är att över varje 3-årsperiod avkasta 10-15 % per år samt att varje kalenderår överträffa jämförelseindex, HFRX Equity Market Neutral Index.
För att uppnå detta består fonden av två ben: I det långa benet investerar CB Hedge i ett urval av aktier från vår europafond, European Quality Fund, vars investeringsmodell bygger på principen att investera långsiktigt i företag med dokumenterad och förväntad förmåga att leverera stabil vinst under en hel konjunkturcykel. Det korta benet består av en kort position i ett europaindex, MSCI Europe, vilket syftar till att i stort sett neutralisera marknadsrisken.
I en stigande marknad skapas avkastning när den långa portföljen stiger mer än det kortade indexet. I en fallande marknad skapas avkastning när den långa portföljen faller mindre än det kortade indexet.

Åkesson: Vilka är de viktigaste stegen i er investeringsprocess?
Grimfors: Vi utvärderar såväl befintliga som potentiella investeringar i flera steg och med såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier.
Den långa portföljen i CB Hedge utgörs som tidigare nämnts av ett urval ur vår europafond European Quality Fund vars univers består av bolag ingående i MSCI Europe med ett marknadsvärde på minst 10 miljarder SEK.
Vi utvärderar bolag främst baserat på följande kriterier:
• Bolagen ska vara verksamma i mogna branscher.
• De ska ha ett utvärderat management som tydligt demonstrerat förmåga att leda bolaget på ett effektivt vis genom olika marknadslägen.
• Bolagen ska uppvisa en stabil vinstutveckling, oavsett konjunktur.
• Bolagen ska ha en stabil utdelning, ej nödvändigtvis hög.
• Intern rekrytering av management.
Den långa portföljen är investerad i Danmark, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Portföljen har således ingen exponering mot PIIGS.

Åkesson: Vad är det unika med er fond?
Grimfors: CB Hedge har en transparent modell som medför att såväl privata som institutionella investerare med enkelhet kan sätta sig in i strategin. Vi använder inga komplicerade derivatinstrument utan fondens framgång bygger på att förvaltarna kan identifiera bolag med stabila affärsmodeller och vinsttillväxt som kan avkasta bättre än index. Detta återspeglas även i våra ledord som är enkelhet, transparens och kvalitet.
Det faktum att fonden, som en av få hedgefonder, har ett etiskt regelverk vilket innefattar att vi inte investerar i bolag som tillverkar vapen, alkohol och tobak eller är verksamma inom spel och dobbel eller pornografi samt principer kring ansvarfullt investerande är något som vi prioriterar och värderar högt.

Åkesson: Vad tror du ger dig ett försprång på detta område?
Grimfors: Det långa benet i CB Hedge utgörs av ett urval av aktier ur European Quality Fund, som förvaltas av samma team som CB Hedge. European Quality Fund är en av Sveriges äldsta och bästa europafonder och har sedan 1995 framgångsrikt investerat i stabila bolag som har en bevisad förmåga att leverera en god tillväxt över en konjunkturcykel. Fonden har 5 stjärnor hos Morningstar och har kontinuerligt genererat en god avkastning till en låg risk. CB Hedge startades 2008 och är en förlängning av europafonden och vänder sig till dig som vill komplettera strategin med mer skydd mot nedgång i marknaden.

Akesson: Hur ser er riskkontroll ut och hur balanserar ni riskerna?
Grimfors: Till skillnad från många andra hedgefonder har vi en begränsad frihet att positionera fonden för en kraftig uppgång eller nedgång i marknaden, då fonden alltid måste ha en nettoexponering (skillnaden mellan långa och korta positioner) på 0-20% av förvaltat kapital. Därutöver får fondens bruttoexponering (summan av långa och korta positioner) maximalt uppgå till 300% av fondens kapital, vilket är lågt i förhållande till många andra hedgefonder.
Ingen enskild aktie får utgöra mer än 20% av förvaltat kapital och de fyra största aktieinnehaven får utgöra max 60% av förvaltat kapital. Exponering mot enskilda branscher, regioner och valutor övervakas och alla aktierna har hög likviditet då investeringarna endast sker i stora företag.
Fonden administreras av SEB Fund Services i Luxemburg vilket innebär att en oberoende part kontrollerar att limiter och övriga regler efterföljs. SEB Fund Services är även det formella fondbolaget vilket medför att investerare inte har någon kreditrisk gentemot CB Fonder.

Akesson: Vilka jämförelseindex använder ni er av vid utvärdering av fonden?
Grimfors: I enlighet med vår investeringsfilosofi om att investerare vill ha en positiv avkastning på sina investeringar har CB Hedge två benchmark, att över varje 36-månadersperiod generera en positiv avkastning på 10-15 % per år och att över varje kalenderår överträffa jämförelseindex, HFRX Equity Market Neutral Index.

Akesson: Under vilka marknadsförutsättningar ger er fond bäst avkastning?
Grimfors: Givet fondens strategi är målsättningen att CB Hedge ska generera en god avkastning i alla typer av marknader. Dock kan man säga att fonden generellt utvecklas bättre i en svagt stigande alternativt nedåtgående marknader då många investerare söker sig till kvalitetsbolag vilket bidrar till ytterligare värdeökning.

Akesson: Vilka är fondens förvaltare?
Grimfors: Fonden förvaltas av ett team bestående av tre personer: Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson.
Carl Bernadotte är grundare och ägare av CB Fonder och har 24 års erfarenhet av handel med europeiska aktier och portföljförvaltning. Han grundade CB Fonder 1994, innan dess arbetade han som huvudmäklare och sedermera portföljförvaltare på ABB Aros Securities.
Marcus Grimfors började på CB Fonder 2008 och har en dubbel examen i företagsekonomi och teknisk fysik från Stockholms Universitet respektive KTH.
Alexander Jansson anslöt sig till CB Fonder 2009, dessförinnan arbetade han som analytiker på Acacia Partners.
Samma förvaltarteam förvaltar även europafonden European Quality Fund.

Akesson: Vilken typ av investerare letar ni efter?
Grimfors: CB Hedge riktar sig till investerare, privata såväl som institutionella, som vill se sin investering växa i såväl bra som dåliga tider. Fonden har inget minsta investeringsbelopp och är tillgänglig via de stora bankerna samt hos de flesta distributörerna såsom Avanza och Nordnet. Fonden är en likvid placering som kan köpas på daglig basis och säljas på månatlig basis.

Bild: Marcus Grimfors

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Alex
Alex
Alexis Åkesson / Redaktör på HedgeFonder.nu Alex has been specializing in hedge fund and alternative investment news since April 2006. The Gothenburg based journalist has been editor for HedgeCo Networks since 2006 and writing for for Creative Volatility from 2006 - 2011. She writes and contributes to several hedgefund related blogs and news sites. Since 2011 Alex is editor for HedgeFonder.nu

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -