Uppdraget slutfört i Nektar Special Opportunity

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fondförvaltaren Brummer & Partners skriver i ett meddelande att deras fond Nektar Special Opportunity kommer att stänga. Efter att ha genererat en avkastning på drygt 30 procent sedan fondens start den 1 april 2009 till och med den 31 mars 2011, har styrelsen för Nektar Asset Management AB beslutat att lösa in samtliga andelar i Nektar Special Opportunity och avveckla fonden ett år tidigare än vad som ursprungligen planerades. Avkastning har åstadkommits till låg risk och fondens avkastningsmål uppnåddes snabbare än förväntat, varför man nu beslutat om att återbetala allt kapital till andelsägarna.

Fondens riskjusterade avkastning har varit exceptionellt hög. Den så kallade Sharpe-kvoten, som mäter relationen mellan avkastning och risk, var under perioden 3,9 där ett värde över 1,0  i dessa sammanhang  brukar anses vara ett bra riktvärde. Torbjörn Olofsson, förvaltningsansvarig för fonden, säger i en kommentar på Brummer & Partners hemsida att de nu gör bedömning att fondens uppdrag, att utnyttja de exceptionella felprissättningar som uppstod under finanskrisen, är slutfört med ett mycket tillfredsställande resultat.

I uttalandet på hemsidan säger Torbjörn Olofsson vidare: “Historien om Nektar Special Opportunity är unik i flera avseenden. Fonden startade den 1 april 2009. Bakgrunden var att vi hade konstaterat att den finansiella krisen förändrade prissättningen på stora delar av de finansiella marknaderna. Vi såg möjligheten att genom att starta en ny fond generera god avkastning då vissa av dessa prisförändringar bedömdes vara tillfälliga”. Fonden tog in 4,3 miljarder mitt under brinnande finanskris, vilket var den största hedgefondlanseringen i Europa under 2009, och för att skapa stabila förutsättningar för fonden låste man in investerarnas kapital i tre år.

Kärnan i portföljen bestod av positioner i statspapper för att fånga de extraordinära premier som erbjöds dem som ville bära likviditets- och balansräkningsrisker. Som ett komplement skulle förvaltarna ta positioner av ”Relative Value”-karaktär för att utnyttja att olika avkastningskurvor uppvisade en attraktiv förväntad avkastningskaraktäristik om man hade en längre placeringshorisont. Inslaget av kreditrisk skulle vara ytterst begränsat. Stor tonvikt lades på att minimera motpartsrisker, något som under krisen hade visat sig bli allt viktigare när tidigare stora aktörer försvann från den finansiella kartan en efter en.

Enligt uttalandet från fondbolaget är det nu dags att efter drygt två år sätta punkt för en framgångsrik satsning från Nektar-teamet. De stora likviditetspremier som tidigare erbjöds har i stort sett försvunnit från marknaden och även premien för att tillhandahålla balansräkning har minskat, i vissa fall betydligt. ”För att inte frångå fondens ursprungliga intentioner och målsättningar är det förvaltarnas bedömning att det är bäst att lämna tillbaka hela kapitalet i förtid”, säger Torbjörn Olofsson i uttalandet.

Bild: (C) aboutpixel.de-daylight

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

1 Comment

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.