- Advertisement -
- Advertisement -

Förslag om ändrade skatteregler för investeringsfonder till Lagrådet

- Advertisement -

Regeringen överlämnar idag till Lagrådet förslaget om att investeringsfonder ska befrias från skattskyldighet. Istället för att beskatta fonder föreslås att ägare av andelar i investeringsfonder schablonbeskattas. Förslagen ger svenska fonder bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder och gör det skattemässigt likvärdigt för fondsparare att investera i svenska och utländska fonder. Förslagen innebär totalt sett ingen skattehöjning. Dessutom föreslås att investeringsfonder kan fusioneras över gränserna utan skattekonsekvenser för den överlåtande fonden eller för delägarna i fonden.

Ett nytt EU-direktiv som kommer att genomföras i svensk rätt från och med den 1 augusti 2011 gör det bland annat möjligt för svenska fonder att flytta ut från Sverige genom gränsöverskridande fusioner. I många andra EU-länder beskattas inte investeringsfonder. Om de svenska reglerna lämnas oförändrade finns därför en risk för att svenska fonder kommer att lämna Sverige av skatteskäl. För att svenska investeringsfonder ska få bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder föreslår regeringen att de inte längre ska beskattas.

Regeringen föreslår i stället att delägarna ska schablonbeskattas. Den schablonintäkt som ska beskattas är 0,4 procent av värdet på fondandelarna vid årets ingång. Eftersom schablonbeskattningen av delägare ersätter den nuvarande beskattningen av investeringsfonder innebär förslaget totalt sett ingen skattehöjning. Fondandelsägare ska schablonbeskattas för fondandelar i såväl svenska som utländska investeringsfonder. Det innebär att det ur ett investerarperspektiv blir skattemässigt likvärdigt att spara i svenska och utländska fonder.

För att undvika att hundratusentals barn som sparar i fonder ska bli skyldiga att deklarera till följd av förslagen föreslås att man inte ska behöva deklarera för schablonintäkten om andra intäkter saknas. Dessutom föreslås att gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt ska beräknas höjs från dagens 100 till 200 kronor. Statlig inkomstskatt tas ut på bland annat kapitalinkomster. Höjningen medför att en schablonintäkt på fondinnehav som är mindre än 200 kronor inte kommer att beskattas. Detta innebär att barn med mindre fondinnehav slipper både att deklarera och att betala skatt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
I en separat remiss till Lagrådet lämnar regeringen förslag om att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Gränsöverskridande fusioner föreslås inte heller leda till beskattning av andelsägarna, utom när fusionsvederlag lämnas i pengar.

Det nya EU-direktivet kommer att även att möjliggöra för utländska förvaltningsbolag att förvalta svenska investeringsfonder. Med anledning av det lämnas dessutom i lagrådsremissen förslag om ansvaret för kupongskatt samt skyldigheten att deklarera och lämna kontrolluppgifter.

Dessa förslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Förslagen har tidigare remitterats i fyra olika promemorior; Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare, Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare, Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna samt Ansvar för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Niche Opportunities in Private Credit Amid Record Dry Powder Levels

Stockholm (HedgeNordic) – The evolution of private credit as an asset class has been remarkable, attracting increasing allocations from investors. Assets under management by...

Tidan Readies Systematic Macro Launch with Linus Nilsson

Stockholm (HedgeNordic) – Stockholm-based fund boutique Tidan Capital is broadening its suite of strategies with the upcoming launch of its systematic macro initiative in...

Chelonia to Embrace Long-Biased Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite securing a spot among the top 15 best-performing Nordic hedge funds this year as a market-neutral fund, Chelonia Market Neutral...

Nykredit Hedge Funds Battle to Reverse Downtrend in Assets

Stockholm (HedgeNordic) – Despite showing improved performance, the fixed-income hedge fund trio at Nykredit Asset Management is struggling to reverse a downward trend in...

“Boring” Short Sellers Partner with Sector for Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Renowned short seller Andrew Left has been quoted as saying that short sellers are becoming “a dying breed.” Despite the departure...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -