Investment Outlook: Ljusare ekonomiska utsikter i världen – 2011 har förutsättningar att bli ett bra placeringsår

De världsekonomiska utsikterna ljusnar. Fler regioner är på väg in i en konjunkturuppgång, som bär allt mer av egen kraft. Centralbanker i stora industriländer fortsätter samtidigt att bedriva en stödjande penningpolitik, och det finns en tydlig omsorg om tillväxten i världen. Denna behövs för att bemästra de problematiska statsfinanserna, inte minst i delar av Europa men även i USA. Vidare utgör inflationsfaran i emerging markets-sfären ett orosmoln. Detta till trots fortsätter miljön för placeringar att förbättras, och förutsättningarna är goda för att 2011 ska bli ett bra placeringsår. Det blir dock allt viktigare att skilja på marknad och marknad, och det är positionen i konjunkturcykeln som sätter spelreglerna.

Marknaderna har under senare år präglats av tvära kast, likaså investerarnas riskaptit. Antingen har investerare haft gasen i botten eller båda fötterna på bromsen i en utpräglad risk-on/risk-off- handel. I huvudsak har det funnits två samband som gjort sig gällande. Under perioder då riskviljan varit hög har investerare köpt aktier, företagsobligationer och råvaror, samtidigt som de då sålt statsobligationer och dollar. Och när riskviljan varit låg och deflationsoro varit i centrum har investerare agerat tvärt om. Hans Peterson, CIO Private Banking and Global Head of Investment Strategy menar att investerare idag i större utsträckning måste skilja mellan olika marknader för att lyckas.

– Vi ser flera drivkrafter för börserna under 2011. Vinstprognoserna stiger både i år och 2012 såväl för Sverige, USA och EMU-området. Det finns en penningpolitik som stimulerar på många håll. Och råvaror liksom råvaruindustrin gynnas av att tillväxten förbättras i de traditionella industriländerna (OECD), samtidigt som en hög efterfrågan från delar av EM-sfären kvarstår.

Världsekonomin som helhet spås växa med cirka 4,5 procent i snitt under perioden 2011-2012, vilket är klart snabbare än den historiska trenden. BNP i Emerging markets-sfären (EM) – som motsvarar nästan 50 procent av världsekonomin (köpkraftsparitetsjusterat) – spås öka 6,5 procent både 2011 och 2012, samtidigt som OECD-områdets tillväxt ser ut att hamna strax under 3 procent bägge åren.

– En viktig fråga för 2011 är vilken strategi man ska ha och vilken fördelning mellan sektorer och på aktiemarknaderna. En bättre konjunkturbild, stabila vinstutsikter, låga värderingar och ökad riskvilja ger fog för optimism när det gäller utvecklingen på många av världens börser framöver, även om bakslag och kortvariga störningar naturligtvis kan förekomma. Vi är fortfarande positiva till EM-marknaderna, men skiftar fokus från stora bjässar som Kina, Brasilien och Indien till börser i mindre utvecklade ekonomier med stor tillväxtpotential. På kort sikt ser vi även potential i mogna aktiemarknader i Europa och USA. Amerikanska ekonomin har överraskat positivt den senaste tiden, och bolagen där står starka och väl rustade efter att ha gått igenom stora omstruktureringar under flera år, säger Hans Peterson.

Det som blir särskilt viktigt framöver är att välja rätt marknad. Då gäller att väga in en rad viktiga parametrar som bland annat förändringar i BNP-tillväxten, penningpolitiken, finansiell stabilitet och valutarörelser. Hittills under 2011 har det varit en ovanligt stor skillnad mellan avkastningen på olika börser. I januari var gapet cirka 30 procent mellan den aktiemarknad som gick bäst och den som gick sämst. Det talar för att investerare inte längre är lika entydigt positiva eller negativa till risktillgångar såsom aktier, utan att placeringsbesluten i växande utsträckning grundar sig på analyser av enskilda marknaders förutsättningar.

– Under året räknar vi med att riskpremien kommer att sjunka på kapitalmarknaderna, vilket gör allt fler av de alternativa tillgångsslagen intressanta, avslutar Peterson.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.